Wzorowa współpraca ZST z Rybnika ze ZRE Katowice S.A. i Kompanią Węglową S.A.

Zespół Szkół Technicznych w Rybniku otrzymał aż dwa tytuły laureata w ogólnopolskim konkursie „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” organizowanym pkonkurs4rzez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Głównym jego celem było wyłonienie oraz promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym w wybranych obszarach zawodowych.

 

Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych został laureatem w branży budownictwo, drogownictwo i instalacje budowlane w zawoszkola_ZSTdzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej we współpracy ze ZRE Katowice S.A. – Zakład Zachód, zaś Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 im. Stanisława Staszica w branży górnictwo, hutnictwo i odlewnictwo w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej z Kompanią Węglową S.A. – Oddział KWK Chwałowice (obecnie Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.).

Współpraca szkoły z zakładami pracy opiera się przede wszystkim na organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Obaj nagrodzeni pracodawcy z dużym zaangażowaniem wspierają też szkołę poprzez doposażenie jej bazy dydaktycznej: przekazywanie materiałów, surowców, sprzętu, narzędzi i urządzeń niezbędnych do realizacji zajęć dydaktycznych. Ponadto szkoła jest na bieżąco w kwestiach nowości technicznych i technologicznych dzięki otrzymywanym książkom, biuletynom i ulotkom. Wyposażając pracownie wielokrotnie konsultowano się z kierownictwem zakładów celem wybrania odpowiednich urządzeń, przyrządów kontrolno-pomiarowych oraz sprzętu do nich. Szkoła prowadzi bieżące konsultacje w zakresie doposażenia pracowni odnawialnych źródeł energii oraz mechaniczno-górniczej. Ostatnim efektem prac jest wykonane w ZRE wielofunkcyjne stanowisko z oprzyrządowaniem do ćwiczeń i nauki montażu i obsługi kotła na biomasę w biwalentnych układach grzewczych.

Współpraca to nie tylko wspomaganie procesu nauczania, ale również umowy, na podstawie których uczniowie i absolwenci mają możliwość odbycia w zakładach staży oraz podjęcia pracy.

Pracodawcy bardzo aktywnie wspierają też nauczycieli zapraszając ich na prelekcje, konferencje a także kursy i szkolenia. Organizowane są także wycieczki zawodowe do zakładów pracy. Podczasrybnik tych wyjazdów uczestnicy poznają proces technologiczny, nowe technologie oraz rzeczywiste warunki pracy.

Firmy wspomagają też szkołę przy organizacji konkursów. Zależy nam na tym, by nasi absolwenci byli interdyscyplinarni, potrafili wykorzystywać w praktyce nowe technologie. Rozbudzenie pasji inżynierskiej wśród młodych ludzi, umiejętność pracy w zespole, wytrwałość w dążeniu do celu, nowatorskie podejście do nauki to priorytety szkoły we współpracy z pracodawcami.

Przy Zespole Szkół Technicznych działa Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół TG i ZST. Tradycją jest organizowanie kwartalnych spotkań członków Stowarzyszenia tzw. „Kwartalników”. W ich trakcie absolwenci przedstawiają swoją drogę życiową, osiągnięcia a także nowości technologiczne stosowane obecnie w przemyśle. Jest to doskonałe miejsce do wymiany doświadczeń zawodowych oraz pozyskania wiedzy.

Wzorcowa współpraca Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku z pracodawcami daje nadzieję na dynamiczny rozwój szkolnictwa zawodowego oraz wypracowanie modelu absolwenta poszukiwanego przez pracodawcę.

mgr inż. Grażyna Kohut
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych:
g.kohut@zstrybnik.pl   

mgr inż. Piotr Tokarz
Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych
p.tokarz@zstrybnik.pl

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz