Wałbrzyska oferta edukacyjna: Rok 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców

 

Pierwsze zajęcia były już prowadzone wiosną w roku szkolnym 2013/2014. Po uwzględnieniu sugestii nauczycieli uczących w gimnazjum uczniowie podczas zajęć w bibliotece poznali nie tylko wałbrzyską mapę szkół zawodowych, zdobyli informacje na temat możliwości kształcenia się przez całe życie, ale uzupełniali również przygotowany kwestionariusz zainteresowań zawodowych i wypełniali ankietę skłonności zawodowych[1]. Z dużym zainteresowaniem gimnazjalistów spotkała się zwłaszcza ankieta skłonności zawodowych, dzięki której uczeń może się przekonać, jaki typ działalności zawodowej preferuje, ponieważ są badane tendencje do zajmowania się określonym rodzajem działalności poprzez podział zawodów na pięć grup: człowiek – człowiek, człowiek – technika, człowiek – przyroda, człowiek – dane/system znaków, człowiek – działalność artystyczna. Niektórzy gimnazjaliści zwracali uwagę na opisy przykładowych dla danej grupy zawodów wymagań psychofizycznych, a inni na przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania zawodu. Potem przyszedł czas na pracę w grupach. Każda z grup ustalała możliwość zdobycia kwalifikacji po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły średniej i kursu czeladniczego. Dla gimnazjalistów przygotowaliśmy także wykaz literatury tematycznej dostępnej w naszej wałbrzyskiej placówce z zaakcentowaniem i krótkim omówieniem tych pozycji, które nam wydały się godne polecenia do przeczytania przez młodego człowieka, który stoi przed ważnym wyborem.

Inna propozycja zajęć edukacyjnych przygotowanych w naszej bibliotece dla uczniów to: Dzień przedsiębiorczości w bibliotece. Ten temat skierowaliśmy do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zwykle na przełomie marca i kwietnia odwiedzają naszą placówkę. Podczas spotkania z młodzieżą analizowaliśmy Wykaz kwalifikacji oraz powiązania kwalifikacji z konkretnymi zawodami i efektami kształcenia. Duże zainteresowanie wśród uczniów wzbudziła możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Dopytywali zwłaszcza o warunki kształcenia w poszczególnych zawodach w Wałbrzychu i najbliższych miejscowościach. Przy wyborze zawodu istotna była też dla niektórych możliwość znalezienia później zatrudnienia na Dolnym Śląsku. Uczniowie zastanawiali się, czy preferowany zawód da im realną możliwość znalezienia pracy w wybranej specjalności i czy są w stanie opanować wskazany w wymogach poziom przygotowań zawodowych.

Warty podkreślenia jest fakt, że podczas przygotowywania oferty zajęć edukacyjnych dla uczniów z gimnazjum i uczniów szkół ponadgimnazjalnych udało się nawiązać współpracę z nauczycielami bibliotekarzami z bibliotek szkolnych pod hasłem: Szkolnictwo zawodowe priorytetem w wałbrzyskich szkołach. Określając obszary tej współpracy położono nacisk na możliwość przygotowywania zajęć dla uczniów pod hasłem Kalejdoskop zawodów oraz sporządzania wykazów literatury tematycznej pozycji dostępnych w wałbrzyskiej filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej o orientacji zawodowej, poszczególnych zawodach, zmianach na rynku pracy. I tak na początek w jednym z gimnazjów ustalono wspólne przygotowanie prezentacji zawodów z dwóch działów: usługi i rekreacja oraz rolnictwo i środowisko. Z pierwszego wybrano następujące zawody: sprzedawca, kucharz, kelner, fryzjer, pilot wycieczek, a z działu: rolnictwo i środowisko zawody takie jak: rolnik, leśnik i weterynarz. Sadzimy, że współpraca będzie się rozwijała.

Należy też wspomnieć, że na spotkaniu warsztatowym Zespołu Samokształceniowego Bibliotekarzy Szkolnych inaugurującym rok szkolny 2014/2015, które odbyło się 9 października 2014 r. w wałbrzyskiej filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej przedstawione zostały szczegółowo nowe zasady działania bibliotek pedagogicznych w oparciu o treść Rozporządzenia MEN z 28 lutego 2013r. W nawiązaniu do tego aktu prawnego przygotowano dla każdego nauczyciela bibliotekarza szkolnego materiały zawierające: kserokopię wyżej wymienionego Rozporządzenia MEN, wykaz tematyczny materiałów bibliotecznych o szkolnictwie zawodowym dostępnych w naszej placówce, artykuł zamieszczony w e-czasopiśmie DIPB – Dolnośląskim Informatorze Bibliotek Pedagogicznych[2] o kursie: Zmiany w szkolnictwie zawodowym – nowe możliwości uczenia się przez całe życie, ofertę zajęć: Rok 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców. Poza tym w pomieszczeniu wypożyczalni przygotowana została wystawa książek, w których przedstawiono problemy związane z wyborem zawodu, predyspozycjami zawodowymi, czy możliwością uzyskania nowych kwalifikacji.

Ewa Bochynek

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna

 

    

 

    

 

 

[1] Test opracowany przez J. Woroniecką zamieszczony [w :] G. Sołtysińska, J. Woroniecka (red.),

Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu, Wyd. KOWEZiU, Warszawa 2003

 

[2] Artykuł z działu: Nauczycielski rozmaitości edukacyjne, s. 27- 29, [w:] DIPB Nr 2/2014 (6)

Dodaj komentarz