Uregulowania prawne dotyczące kształcenia w zreformowanych szkołach

zebrała: Bożena Ignaczak
wicedyrektor ds. Kształcenia Zawodowego, KOWEZiU
e-mail: bignaczak@koweziu.edu.pl
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego (DzU nr 8, poz. 65) – załącznik do rozporządzenia zawiera wykaz 14 profili wraz z symbolem oraz nazwą sekcji i działu przyporządkowanych określonemu profilowi kształcenia ogólnozawodowego.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU nr 10, poz. 96) – Załącznik nr 2 zawiera Ramowy statut publicznego liceum profilowanego, Załącznik nr 3 – Ramowy statut publicznego technikum, Załącznik nr 4 – Ramowy statut publicznej zasadniczej szkoły zawodowej.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (DzU nr 15, poz. 142) – zawiera aż 24 ramowe plany nauczania dla wszystkich typów szkół zawodowych:
 • Załącznik 11 – Ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum profilowanego, w tym trzyletniego liceum profilowanego specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania,
 • Załącznik 12 – Ramowy plan nauczania dla czteroletniego technikum, w tym dla czteroletniego technikum specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania,
 • Załącznik 13 – Ramowy plan nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej, w tym dla zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania,
 • Załącznik 14 – Ramowy plan nauczania dla oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w zasadniczej szkole zawodowej,
 • Załącznik 19 – Ramowy plan nauczania dla szkoły zasadniczej na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • Załącznik 20 – Ramowy plan nauczania dla szkoły zasadniczej kształcącej młodocianych pracowników, w tym dla oddziałów wielozawodowych, na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • Załącznik 21 – Ramowy plan nauczania dla liceum zawodowego na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • Załącznik 22 – Ramowy plan nauczania dla liceum technicznego na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • Załącznik 23 – Ramowy plan nauczania dla technikum, liceum i szkoły równorzędnej, na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • Załącznik 24 – Ramowy plan nauczania dla technikum, liceum i szkoły równorzędnej, na podbudowie programowej szkoły zasadniczej,
 • Załącznik 25 – Ramowy plan nauczania dla szkoły policealnej i pomaturalnej,
 • Załącznik 26 – Ramowy plan nauczania dla szkoły policealnej na podbudowie programowej liceum ogólnokształcącego (kształcenie w zawodach na poziomie robotniczym) oraz na podbudowie programowej liceum technicznego,
 • Załącznik 27 – Ramowy plan nauczania dla szkoły zasadniczej specjalnej, w tym dla oddziałów wielozawodowych, dla uczniów niedostosowanych społecznie, na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • Załącznik 28 – Ramowy plan nauczania dla szkoły średniej zawodowej specjalnej – liceum i technikum, dla uczniów niedostosowanych społecznie, na podbudowie programowej szkoły zasadniczej,
 • Załącznik 29 – Ramowy plan nauczania dla liceum zawodowego specjalnego dla uczniów niedostosowanych społecznie, na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • Załącznik 30 – Ramowy plan nauczania dla szkoły przysposabiającej do pracy zawodowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej specjalnej,
 • Załącznik 31 – Ramowy plan nauczania dla szkoły przysposabiającej do pracy zawodowej dla uczniów niesłyszących, na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej specjalnej,
 • Załącznik 32 – Ramowy plan nauczania dla szkoły zasadniczej specjalnej, w tym dla oddziałów wielozawodowych, dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • Załącznik 33 – Ramowy plan nauczania dla oddziałów wielozawodowych szkoły zasadniczej specjalnej dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących oraz dla uczniów niewidomych i słabo widzących, na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • Załącznik 34 – Ramowy plan nauczania dla szkoły zasadniczej specjalnej dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących oraz dla uczniów niewidomych i słabo widzących, na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • Załącznik 35 – Ramowy plan nauczania dla szkoły średniej zawodowej specjalnej – technikum i liceum, dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących oraz dla uczniów niewidomych i słabo widzących, na podbudowie programowej szkoły zasadniczej,
 • Załącznik 36 – Ramowy plan nauczania dla szkoły średniej zawodowej specjalnej – technikum i liceum, dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących oraz dla uczniów niewidomych i słabo widzących, na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • Załącznik 37 – Ramowy plan nauczania dla liceum zawodowego specjalnego dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących oraz dla uczniów niewidomych i słabo widzących, na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • Załącznik 38 – Ramowy plan nauczania dla szkoły policealnej specjalnej dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących oraz z niepełnosprawnością ruchową.

 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego (DzU nr 50, poz. 451).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU nr 51, poz. 458).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (DzU nr 128, poz. 1419).

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (DzU nr 14, poz. 131).

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (DzU z dnia 23 maja 2002 r.) (w rozporządzeniu tym są określone okresy kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych w poszczególnych zawodach, ma to bardzo istotne znaczenie przy planowaniu kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych w roku 2002 (DzU nr 63, poz. 571).

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych (DzU nr 69, poz. 635).

Bibliografia
1. Materiały informacyjne MENiS.
2. Strona internetowa: www.menis.gov.pl

Dodaj komentarz