Technologia Informacyjna i Komunikacyjna drogowskazem sukcesu

 

Polskie Towarzystwo Informatyczne PTI już od 1980 roku zrzesza informatyków pracujących w administracji publicznej, środowiskach akademickich i biznesowych. PTI należy do Europejskiej Rady Stowarzyszeń Informatycznych CEPIS. Jest opiniotwórczym stowarzyszeniem informatyków skoncentrowanym na rozwoju społeczeństwa informacyjnego, informatyki oraz zawodu informatyka.

Jednym z podstawowych celów towarzystwa jest popularyzacja zagadnień i zastosowań informatyki w społeczeństwie. W ramach tego obszaru działań PTI organizuje m.in. cykliczne konferencje. 23 kwietnia 2015 roku w Warszawie odbyła się konferencja z cyklu: Nowoczesne Technologie Cyfrowe w Edukacji w ramach Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego – „Kształcenie Zawodowe – diagnoza, wyzwania, inspiracje. Technologia Informacyjna i komunikacyjna drogą do sukcesu”.

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki, instytucji państwowych ze strefy kształcenia zawodowego, przedstawicieli samorządu terytorialnego, biznesu, specjalnych sfer ekonomicznych, szkół, doradców zawodowych oraz mediów.

Zaproszonych gości oraz uczestników konferencji powitali prezes PTI Marian Noga oraz Dyrektor Generalny Microsoft Polska Ronald Binkofski. W swoich wystąpieniach podkreślali, że dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego jest możliwy tylko z zastosowaniem w procesie edukacyjnym nowoczesnych technologii informacyjnych przy współudziale szerokiej kooperacji nauki z przemysłem. Wykład otwierający konferencję wygłosił prof. Andrzej Blikle – założyciel oraz Członek Honorowy PTI. Przybliżył w nim uczestnikom konferencji zagadnienie zarządzania nowoczesną firmą przy pomocy najnowszych technologii informacyjnych.

Rozwój kształcenia zawodowego w kontekście nowych technologii informatycznych

Ocenę sytuacji w Polsce w kontekście rozwoju kształcenia zawodowego z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych w swoich wystąpieniach przedstawili Joanna Kluzik-Rostkowska – Minister Edukacji Narodowej, Iwona Wendel – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Arkadiusz Bąk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Joanna Kluzik-Rostkowska stwierdziła, że wielu nauczycieli ma dystans do nowych technologii. Boją się, że nie poradzą sobie z tym wyzwaniem. Chcemy im pomóc – powiedziała w trakcie spotkania pani minister. Szkolnictwo zawodowe to często bardzo niszowe branże, do których nadal nie ma podręczników. Jest jednak rozwiązanie. W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej zostały zarezerwowane środki na budowanie e-zasobów oraz wyposażanie szkół w odpowiednią infrastrukturę, z uwzględnieniem szkół zawodowych.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Iwona Wendel odpowiedziała na pytanie – gdzie i w jaki sposób będzie można wykorzystać środki unijne na rozwój kompetencji cyfrowych ogółu społeczeństwa, a w tym również na rozwój tych umiejętności w szkołach.

W Polsce panuje duże bezrobocie, a brakuje wykwalifikowanych pracowników. Powrót do kształcenia zawodowego jest wynikiem sytuacji na rynku pracy – stwierdził podczas swojego wystąpienia Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Arkadiusz Bąk.

Wykorzystanie potencjału zawodowego

Prowadzone podczas debat konferencyjnych dyskusje pozwoliły na wymianę doświadczeń i informacji na temat dalszego rozwoju kluczowych kierunków szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu technologii informacyjnej i komunikacyjnej w procesie kształcenia zawodowego. Rozmawiano również o jak najlepszym wykorzystywaniu środków unijnych oraz o wyzwaniach jakie stoją przed samorządami w kontekście zmian w edukacji związanych z szerszym wykorzystywaniem TIK.

Kształcenie zawodowe jest w naturalny sposób powiązane z rozwijającą się Technologią Informacyjną i Komunikacyjną. Współczesny rynek pracy wymaga stosowania narzędzi informatycznych ułatwiających kształcenie w jeszcze większym stopniu. Microsoft, tak jak i inne współczesne firmy, dba o kompetencje technologiczne, zwiększając w ten sposób szanse młodych ludzi do płynnego wejścia na rynek pracy. Właściwe kompetencje są również uwzględniane dla zawodów, które dopiero powstaną. System zarządzania w szkołach potrzebuje daleko idącego wsparcia Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej. W zarządzaniu nowoczesną szkołą korzystanie ze współczesnych technologii jest niezbędne.

Zaproszeni do debaty uczestnicy podkreślali, że następnym ważnym elementem efektywnego szkolnictwa zawodowego jest spowodowanie, by uczniowie wzmacniali kompetencje cenione przez przyszłych pracodawców. Do tych kompetencji zaliczyć należy m.in. znajomość innowacyjnych technologii informatycznych, umiejętności współpracy zdalnej oraz bezpośredniej, jak również umiejętności związane z realizacją wieloetapowych i złożonych projektów.

Przykłady dobrych praktyk

W perspektywie do 2020 roku 50% społeczeństwa ma posiadać umiejętności PTI! Tymczasem obecnie 60% populacji w wieku 55-75 lat nie potrafi posługiwać się komputerem!

W trakcie spotkania przedstawiciele samorządu terytorialnego, biznesu oraz specjalnych stref ekonomicznych zaprezentowali przykłady dobrych praktyk działań zmierzających do szerokiego wykorzystywania TIK w kształceniu zawodowym. Dyskutowano m.in. o konieczności podjęcia w regionach inwestycji technologicznych zmierzających do unowocześniania szkolnictwa zawodowego. Bardzo cenna jest współpraca regionalnego biznesu ze szkołami w tym zakresie.

Warto również inwestować w kadry szkolne. Nauczyciel w szkole cyfrowej powinien być też e-nauczycielem, który stosując nowoczesne technologie uzyskuje lepsze efekty kształcenia.

Dobre perspektywy

Edukacja zawodowa ma zapewniać ciągłość kształcenia poprzez zaangażowanie szkół już od poziomu gimnazjalnego aż do kształcenia wyższego. Ważne jest partnerstwo szkół z biznesem i rynkiem pracy. Celem konferencji „Nowoczesne Technologie Cyfrowe w Edukacji” było przygotowanie wniosków i rekomendacji dotyczących dalszego rozwoju szkolnictwa zawodowego w kontekście roli technologii komunikacyjnej i informacyjnej w tym procesie. Przedstawione prezentacje, wymiana doświadczeń i dyskusje będą przyczynkiem do wypracowania kolejnych kroków wsparcia dla kształcenia zawodowego z wykorzystaniem Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej w jeszcze większym niż dotychczas stopniu.    

Piotr Czajka
Specjalista
Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego KOWEZiU
Jolanta Podłowska
Nauczyciel konsultant
Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego KOWEZiU

 

Dodaj komentarz