Start do kariery

Ogólnopolska kampania społeczna „Start do kariery”[1], od 2014 roku cyklicznie prowadzona przez serwis Gumtree Polska, ma na celu aktywizację zawodową młodych osób wchodzących na rynek pracy. W 2016 roku została zrealizowana III edycja programu „Start do kariery” pod honorowym patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz KOWEZiU. Jej adresatami byli uczniowie oraz absolwenci techników i zasadniczych szkół zawodowych. W tej grupie szczególną uwagę zwrócono na sytuację absolwentek na rynku pracy, dopiero rozpoczynających karierę zawodową.

Konferencja podsumowująca tę edycję programu odbyła się 1 grudnia 2016 r. w Warszawie. Omówiono na niej prowadzone w jej ramach badania, networking, edukację oraz wypracowane rekomendacje. Przedstawiono podjęte działania ukierunkowane na wsparcie merytoryczne młodych ludzi w procesie wchodzenia na rynek pracy (np. warsztaty planowania kariery w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych, wizyty studyjne dla uczniów w lokalnych zakładach pracy) oraz wyniki badania przeprowadzonego wśród beneficjentek programu przez Laboratorium Gospodarki Cyfrowej (DELab) Uniwersytetu Warszawskiego, na zlecenie Gumtree Polska. Celem badania była diagnoza sytuacji zawodowej absolwentek ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. W badaniu, stanowiącym integralną część warsztatów planowania kariery, wykorzystano technikę ankiety audytoryjnej. Kwestionariusz ankiety zawierał metryczkę i 25 pytań badawczych dotyczących m.in. doświadczenia absolwentek na rynku pracy, planów na przyszłość, posiadanych kompetencji cyfrowych.

W raporcie pt. Aktywni + Absolwentki z fachem w ręku 2016, autorstwa J. Pokojskiej i R. Włoch[2], zostały opublikowane: informacje na temat metody i organizacji badania (problematyki badania, grupy badawczej itp.); opinie ankietowanych; wyniki badania (dodatkowo zebrane w tabelach i zobrazowane wykresami) oraz ich analiza w odniesieniu do danych statystycznych (np. GUS, CBOS); wnioski i rekomendacje do dalszych działań; zdjęcia ze zbiorów własnych stanowiące dokumentację III edycji programu „Start do kariery”.

W ramach kampanii społecznej prowadzono również konsultacje społeczne. Zwrócono uwagę na stan doradztwa zawodowego, współpracę pomiędzy jednostkami edukacyjnymi a pracodawcami, rolę instytucji rynku pracy. Na podstawie konsultacji nie wyciągnięto zbyt optymistycznych wniosków, jeśli chodzi o sytuację ogólnopolską. Przykłady: doradztwo zawodowe jest prowadzone w sposób mało skoordynowany, jest niedofinansowane, ma niski prestiż. Dlatego rekomendowane jest wykorzystanie zasobów instytucji rynku pracy w szkołach, zastosowanie techniki peer mentoring, prowadzenie działań wizerunkowych na rzecz doradztwa zawodowego. Ponieważ brakuje rozwiązań systemowych ułatwiających współpracę ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z biznesem oraz występują różnice kultury organizacyjnej i kodów komunikacji stanowiące barierę w nawiązaniu współpracy, rekomendowane jest efektywne budowanie sieci kontaktów (networking). Ze względu na ograniczone możliwości oddziaływania instytucji rynku pracy, rekomendowane jest rozszerzenie ich oferty o kompetentne działania z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów szkół zawodowych, jak też podjęcie przez nie roli pośrednika pomiędzy ponadgimnazjalnymi szkołami zawodowymi a pracodawcami.

Na zakończenie konferencji odbył się panel ekspercki dotyczący poruszanej problematyki, w którym wzięli aktywny udział jej uczestnicy. Charakteryzując aktualną sytuację na rynku pracy, z uwzględnieniem tendencji do wielozadaniowości, automatyzacji i interdyscyplinarności pracy oraz zróżnicowanego czasu pracy, wskazywano na konieczność kształtowania u uczniów umiejętności transferowalnych, a także przygotowania ich do uczenia się przez całe życie.

Zgodnie z rekomendacjami zawartymi w raporcie, przyszłe działania w programie „Start do kariery” mają być skoncentrowane m.in. na budowaniu klimatu społecznego do wyboru przez uczniów kierunków kształcenia zgodnych z ich zainteresowaniami i talentami; tworzeniu tzw. ośrodków wiedzy zawodowej w zespołach szkół, tj. współpracy nauczycieli, doradców zawodowych, pracodawców, przedstawicieli urzędów pracy i uczniów.

Małgorzata Koroś
nauczyciel-konsultant
Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ORE
e-mail: malgorzata.koros@ore.edu.pl

 

 

[1] Strona internetowa programu – http://startdokariery.pl/. Ostatni dostęp: 08.12.16 r.

[2] Raport opublikowany na stronach DocPlayer.pl – http://docplayer.pl/16072504-Aktywni-absolwentki-z-fachem-w-reku-2016-justyna-pokojska-dr-renata-wloch-katarzyna-mikiewicz-patryk-mikulski-joanna-szaflik-kuba-jugo-clue-pr.html. Ostatni dostęp: 08.12.16 r.

Dodaj komentarz