Spotkanie przedstawicieli trzech sieci: Euroguidance, Krajowych Centrów Europass i Krajowych Punktów Koordynacji ds. EQF

W dniu 25 listopada 2016 r. w Brukseli (Belgia) odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech sieci: Euroguidance, Krajowych Centrów Europass i Krajowych Punktów Koordynacji ds. EQF.

Spotkanie otworzyła i powitała uczestników Pani Anna Carla Pereira – Naczelnik Wydziału E2 Umiejętności i Kwalifikacje Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie, Sprawy Społeczne
i Włączenie Społeczne.

Następnie głos zabrała Pani Michele Grombeerg przedstawicielka Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA), która przedstawiła informacje dotyczące przygotowania raportu końcowego w projekcie za 2016 rok.

Poinformowała uczestników spotkania, że wszystkie niezaplanowane w aplikacji projektu działania powinny zostać zgłoszone i uzyskać akceptację Agencji Wykonawczej (…). Ostateczny termin zgłaszania zmian w roku 2016 upływa z dniem 30 listopada 2016 r.

Następnie Pani Michele Grombeerg przedstawiła informacje dotyczące raportu końcowego:

– raport musi zostać przesłany do Agencji Wykonawczej (…) do 28 lutego 2017 roku,

– przeliczenia dokonanych wydatków powinny być dokonane w oparciu o średniomiesięczny kurs euro ze strony Komisji Europejskiej z listopada 2015 r.

Nie zmieniły się wytyczne w zakresie audytu projektu tzn. audyt nie jest wymagany
w przypadku projektu o ogólnej wartości niższej niż 60 000 euro.

Płatność wyrównawcza zostanie przekazana do poszczególnych krajów w terminie 60 dni od daty akceptacji raportu końcowego, tak jak w roku ubiegłym zostanie przygotowany raport ewaluacyjny.

W dalszej części swojego wystąpienia Pani Michele Grombeerg zaprezentowała najważniejsze punkty z raportów ewaluacyjnych za rok 2015.

Jako mocne strony działań sieci wynikające z raportów ewaluacyjnych wymieniono:

 • właściwie prowadzone zarządzanie,
 • zrealizowanie większej niż planowana ilości zadań,
 • podejmowanie działań zarówno na terenie krajów jak i poza nimi,
 • właściwą realizację zaplanowanych zadań,
 • zwiększające się wykorzystywanie mediów społecznościowych w realizacji działań projektów,
 • zaangażowanie w promowanie europejskiego wymiaru poradnictwa zawodowego,
  w środowisku praktyków poradnictwa zawodowego.

Spośród zadań zrealizowanych przez poszczególne centra w 2015 roku, jako przykłady dobrych praktyk wskazano:

 • Inicjatywę Cross Border Seminar,
 • Seminarium dotyczące e-poradnictwa zorganizowane wspólnie przez Euroguidance Finlandia i Estonię,
 • SE Euroguidance.se – jako narzędzie efektywnej komunikacji,
 • Niemieckie Centrum Komunikacji,
 • Konferencję „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach
  i poradniach psychologiczno-pedagogicznych” zorganizowaną przez Eurodoradztwo Polska (sektor edukacji).

Rekomendacje do wykorzystania przy pracach nad kolejnymi raportami końcowymi:

 • niski procent osób zaangażowanych w realizację projektu na pełny etat,
 • konieczność bardziej szczegółowego określania potrzeb szkoleniowych pracowników projektu,
 • potrzebę zwiększenia nacisku na rozpoznanie potrzeb grup docelowych, w tym zwłaszcza pierwszej grupy docelowej,
 • stosowanie narzędzi ICT w celu dotarcia do większej grupy odbiorców,
 • opisywanie poszczególnych aktywności i rezultatów zrealizowanych zadań
  z uwzględnieniem większej ilości szczegółów podejmowanych działań,
 • uwzględnienie analizy wpływu i ewaluacji podczas opisywania wykonanych aktywności,
 • rozwijanie aktywności na rzecz cross-sektorowego całożyciowego poradnictwa zawodowego,
 • przywiązywanie większej wagi do sprawozdawczości oraz waloryzacji
  i upowszechniania rezultatów.

 

Następnie głos zabrał Pan Koen Nomden przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne, który przedstawił informacje dotyczące sieci EQF  oraz rewizji zalecenia w sprawie Europejskich Ram Kwalifikacji. Jako kamienie milowe w ramach tego procesu wymieniono:

– opracowanie krajowych ram kwalifikacji, które bazują na 10 stopniowych poziomach kwalifikacji,

– konieczność zamieszczania poziomów EQF na dyplomach i certyfikatach jak również na suplementach Europass.

W pracach nad przygotowywaniem poszczególnych krajowych ram kwalifikacji opierano się dotychczas w znaczniej mierze na możliwościach porównywania i uzupełniania kwalifikacji uzyskiwanych w poszczególnych krajach. Obecnie prace będą dotyczyły znalezienia różnic
w kwalifikacjach uzyskiwanych w poszczególnych krajach oraz nad opracowaniem systemu zapewniania jakości temu procesowi. Kolejnym wyzwaniem będzie uwzględnienie w EQF kwalifikacji nabywanych w poszczególnych krajach poza systemem formalnym.

Komisja Europejska ma nadzieję, że proces rewizji Zalecenia Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji do uczenia się przez całe życie (2008/e 111/01) zostanie zakończony podczas prezydencji Maltańskiej.

 

W kolejnej części swojego wystąpienia Pan K. Nomden przedstawił informacje dotyczące Decyzji Nr 224112004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji – Europass.

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej, umożliwiającą obywatelom Europy prezentację własnych kwalifikacji i umiejętności zawodowych w sytuacji poszukiwania zatrudnienia lub możliwości edukacyjnych, pracodawcom w zrozumieniu i poznaniu tych kwalifikacji, a nauczycielom i trenerom w ich opisywaniu i nauczaniu.

Europass obejmuje zestaw pięciu dokumentów:

 • Europass – CV,
 • Europass – Paszport Językowy,
 • Europass – Mobilność,
 • Europass – Suplement do Dyplomu,
 • Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.

 

W związku ze zmianami społeczno-gospodarczymi oraz zmianami na rynku pracy dotyczącymi sposobów przedstawiania i określania kwalifikacji i umiejętności zawodowych, nowych sposobów i możliwości poszukiwania informacji oraz nowych oczekiwań ze strony osób uczących się i poszukujących pracy, Komisja Europejska podjęła decyzję o zmianie dotychczasowej Decyzji w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji – Europass.

W opinii Komisji Europejskiej nowy zestaw dokumentów/nowy dokument Europass powinien być w większym niż dotychczas stopniu wykorzystywany do przygotowywania aplikacji związanych z planowaniem i rozwijaniem kariery zawodowej, w celu dokumentowania zdobytych kwalifikacji (kształcenie formalne, szkolenia, staże i praktyki zagraniczne), do samooceny i prezentacji kompetencji językowych, przy poszukiwaniu pracy w kraju i za granicą, przy wyjeździe na staż lub praktykę oraz w przypadku kontynuacji nauki za granicą.

Dodatkowo utworzono różne unijne narzędzia i inicjatywy w obszarze umiejętności
i kwalifikacji, które nie spełniają oczekiwań i nie są rozpoznawane wśród społeczeństwa.

Propozycja w zakresie zmiany Europass jest elementem nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności i wpisuje się w priorytet 3, tj. Poprawa inteligentnej specjalizacji
i informacji dla lepszego wyboru ścieżki kariery.

 

Komisja Europejska proponuje wprowadzenie zmian w następujących obszarach:

 • przejście od dokumentów do usług;
 • większa synergia pomiędzy istniejącymi narzędziami i usługami;
 • wykorzystanie nowych technologii i mediów;
 • zarządzanie.

Wśród głównych komponentów, jakie będą się składały na nowe narzędzie wymieniono m.in.

 • usługi, w których zakres wchodzić będzie: e-portfolio, narzędzie do badania kompetencji/umiejętności, punkty/sklepiki zawierające informacje dotyczące zarządzania swoim potencjałem,
 • informację udzielaną w czasie rzeczywistym dotyczącą m.in. usług poradnictwa zawodowego, możliwości edukacyjnych i walidacji, jak również informacje dedykowaną migrantom,
 • standardy dla osób poszukujących pracy i możliwości edukacyjnych oraz obszerna baza danych.

Przewiduje się realizację nowego podejście w dwóch wymiarach:

 • szeroka europejska platforma dla usług on-line;
 • możliwość koordynacji usług oferowanych na poziomie krajowym.

 

Ostatnia część spotkania dotyczyła zmian, jakie Komisja Europejska planuje wprowadzić
w zakresie aplikowania o środki na realizację projektów Euroguidance, Europass i EQF NCPs od 2017 roku. Informacje w tym zakresie przedstawił Pan William O’Keeffe, przedstawiciel Wydziału E2 Umiejętności i Kwalifikacje Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne.

Poinformował on uczestników, iż aktywności realizowane w ramach trzech Sieci: Euroguidance, Europass i EQF NCPs ujęte są w Programie Erasmus+ na lata 2014-2020
w Kluczowym Działaniu nr 3 – Key Action 3 Support for policy reform.

W związku z planami Komisji Europejskiej dotyczącymi włączenia Agencji Wykonawczej (…) do Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne Komisji Europejskiej, zmiany nastąpią również w zakresie aplikowania o środki na realizację zadań
przez poszczególne Sieci. Komisja Europejska planuje wprowadzenie dłuższych niż dotychczas obowiązujących, kilkuletnich umów o grant finansowy (grant agreement). Rozwiązanie to ma na celu uproszczenie procedur, zwiększenie synergii pomiędzy aktywnościami Sieci, planowanie zadań w dłuższej perspektywie czasowej i umożliwienie tzw. elastyczności finansowej.

Dla celów administracyjnych i na potrzeby raportowania KE poprosi o wskazanie jednego partnera spośród instytucji realizujących zadania Sieci Euroguidance, Europass i EQF NCPs (w tym celu konieczne będzie zawarcie umowy partnerskiej – rodzaju zobowiązania do współpracy na poziomie kraju). Partner ten przedstawi/przekaże do Komisji Europejskiej jeden, wspólny, kilkuletni plan pracy. W planie pracy będą zawarte informacje dotyczące 4-letniego okresu kontraktowego (2017-2020), natomiast alokacja środków będzie następowała w 2 letnich okresach (2017-2018, 2019-2020).

Zadania realizowane przez Sieci nie ulegną w przyszłości zmianie.

Maksymalna wysokość grantu KE wyniesie 60% całego budżetu projektu.

W celu uruchomienia procedury wysłania restricted call do poszczególnych krajów konieczne jest zatwierdzenie planu pracy na posiedzeniu Komitetu ds. Erasmus +, które odbędzie się
w dniach 6-7 grudnia 2016 r.

Dodaj komentarz