Spotkanie krajowych koordynatorów sieci Euroguidance

W dniu 26 października 2016 r., w Bratysławie (Słowacja), odbyło się spotkanie koordynatorów projektu Eurodoradztwo (Euroguidance).

Spotkanie otworzyła i powitała uczestników Pani Irena Fodova, Dyrektor Słowackiego Akademickiego Stowarzyszenia ds. Współpracy Międzynarodowej (Slovak Academic Association for International Cooperation – SAAIC).

Następnie głos zabrał Pan Marek Moska, Dyrektor Generalny ds. Współpracy Międzynarodowej i Spraw Europejskich w Ministerstwie Edukacji, Nauki, Badań i Sportu na Słowacji, który poinformował uczestników spotkania o działaniach podejmowanych przez Słowację w ramach projektu Euroguidance, zwrócił również uwagę na fakt, iż Słowacja obok Austrii i Czech była jednym z trzech inicjatorów konferencji Cross Border Seminar (CBS). Głównym celem konferencji Cross Border Seminar (CBS) jest integracja Centrów Euroguidance oraz organizowanie spotkań i tworzenie sieci kontaktów doradców i decydentów w obszarze poradnictwa zawodowego. W planowaniu i przygotowywaniu programu seminarium biorą udział wszystkie Centra zaangażowane w realizację tej inicjatywy, dodatkowo w CBS uczestniczą eksperci z poszczególnych krajów, którzy prezentują najciekawsze rozwiązania z danego obszaru tematycznego
w poszczególnych krajach.

Pan M. Moska przedstawił również główne obszary aktywności w trakcie prezydencji słowackiej, czyli wzmocnienie unii gospodarczej i walutowej w celu zwiększenia konkurencyjności i budowania unii rynków kapitałowych, usuwanie barier w gospodarce cyfrowej poprzez ułatwienie korzystania z rynku cyfrowego i dostępu do niego, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony konsumentów, wdrażanie polityki UE w zakresie ochrony granic zewnętrznych w celu poradzenia sobie z problemami migracji, na przykład poprzez priorytetowe potraktowanie inicjatywy na rzecz inteligentnych granic oraz wspieranie procesu rozszerzania UE w celu zwalczania napięć na obszarach sąsiadujących z Europą.

W dalszej części spotkania Pani Gloria Barilari przedstawicielka Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency-EACEA) poinformowała o stanie realizacji działań związanych z dofinansowaniem tworzenia lub rozwijania krajowych baz danych, które docelowo mają zostać zintegrowane
z Europejskim Portalem o Możliwościach Uczenia się i Kwalifikacjach (Portal on Learning Opportunities and Qualifications in Europe – LOQE), wcześniej znanym jako Portal PLOTEUS. Pierwsze wezwanie do składania wniosków o dofinansowanie ogłoszone zostało przez Agencję Wykonawczą (…) KE w 2013 r. Obejmowało ono okres kontraktowy
1 czerwca 2014 r. – 31 maja 2016 r. Umowy podpisane zostały z czternastoma krajami: Austrią, Bułgarią, Cyprem, Francją, Grecją, Estonią, Islandią, Włochami, Litwą, Łotwą, Serbią, Szwecją, Słowacją i Słowenią, na łączną kwotę 962.638,00 €. Drugie i ostatnie wezwanie do składania wniosków ogłoszone zostało w 2014 r. Obejmowało ono okres kontraktowy 1 marca 2015 r. – 28 lutego 2017 r. Umowy podpisane zostały z sześcioma krajami: Bułgarią, Finlandią, Grecją, Norwegią, Portugalią i Turcją, na łączną kwotę 408.082,00 €.

Następnie Pani M. Barilari przedstawiła informacje zbiorcze przygotowane w oparciu
o ewaluację raportów końcowych wszystkich 34 członków sieci Euroguidance za 2015 rok.
Z raportów wynika, iż wykorzystanych zostało 87% środków. Jako mocne strony działań sieci wynikające z raportów ewaluacyjnych wymieniono:

 • właściwie prowadzone zarządzanie,
 • zrealizowanie większej niż planowana ilości zadań,
 • podejmowanie działań zarówno na terenie krajów jak i poza nimi,
 • właściwa realizacja zaplanowanych zadań,
 • zwiększające się wykorzystywanie mediów społecznościowych w realizacji działań projektów,
 • zaangażowanie w promowanie europejskiego wymiaru poradnictwa zawodowego,
  w środowisku praktyków poradnictwa zawodowego,

Ponadto zostały wymienione dobre praktyki opisane w raportach:

 • Inicjatywa Cross Border Seminar
 • Seminarium dotyczące e-poradnictwa zorganizowane wspólnie przez Euroguidance Finlandia i Estonię
 • SE Euroguidance.se – jako narzędzie efektywnej komunikacji
 • Niemieckie Centrum Komunikacji
 • Konferencja „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych” zorganizowana przez Euroguidance Polska (sektor edukacji)

Jako słabsze punkty, które powinny zostać lepiej opisane w raportach końcowych w kolejnych latach wymieniono:

 • niski procent osób zaangażowanych w realizację projektu na pełny etat,
 • konieczność bardziej szczegółowego określania potrzeb szkoleniowych pracowników projektu,
 • potrzebę zwiększenia nacisku na rozpoznanie potrzeb grup docelowych, w tym zwłaszcza pierwszej grupy docelowej,
 • stosowanie narzędzi ICT w celu dotarcia do większej grupy odbiorców,
 • opisywanie poszczególnych aktywności i rezultatów zrealizowanych zadań
  z uwzględnieniem większej ilości szczegółów podejmowanych działań,
 • podczas opisywania wykonanych aktywności należy uwzględnić analizę wpływu
  i ewaluację,
 • rozwijanie aktywności na rzecz cross-sektorowego całożyciowego poradnictwa zawodowego,
 • przywiązywanie większej wagi do sprawozdawczości oraz waloryzacji
  i upowszechniania rezultatów.

Na zakończenie P. Barilari przedstawiła informacje na temat raportu końcowego za 2016 r. Termin ostateczny na przesłanie raportu to: 28 luty 2017 r., płatność końcowa będzie przekazana, tak jak dotychczas, w terminie 60 dni od daty akceptacji raportu przez Agencję Wykonawczą (…) KE. W trakcie oceny poprawności przygotowanych raportów, a tym samym realizacji zaplanowanych w projekcie zadań, główny nacisk zostanie położony na:

 • techniczną i finansową ewaluację wewnętrzną,
 • zarządzanie projektem, wdrożenie/zrealizowanie planu pracy, promocję
  i upowszechnianie rezultatów projektu oraz współpracę z innymi sieciami,
 • waloryzację dobrych praktyk,
 • zestawienie z raportami końcowymi za poprzednie lata.

Następnie Pani Jenifer McKenzie, Dyrektor Krajowego Centrum ds. Poradnictwa Zawodowego w Edukacji w Irlandii przedstawiła informacje na temat projektu dotyczącego dostosowania krajowych baz danych do wymagań i potrzeb portalu LOQE (wyszukiwarki o możliwościach nauki w Europie). Projekt ten został sfinansowany z grantu Komisji Europejskiej na realizację działań związanych z dofinansowaniem tworzenia lub rozwijania krajowych baz danych, które docelowo mają zostać zintegrowane z Portalem LOQE. W 2011 roku utworzono grupę ds. koordynacji zadań związanych z portalem Ploteus II i jego wymaganiami technicznymi. Zaproponowano, aby w ramach zadań tej grupy podjęto współpracę  z Qualifax IE (firmą odpowiedzialną za krajowe bazy danych). Została również wybrana firma z branży ICT (INTRASOFT), której powierzona została strona techniczna przedsięwzięcia. Dzięki temu zostały określone informacje, które powinny zostać zamieszczone na portalu oraz niezbędne wymagania techniczne. Centrum Euroguidance Irlandia zostało zaangażowane w proces przygotowania informacji o danych, jakie powinny zostać zebrane z poziomu kraju. W 2013 roku Irlandia skorzystała
z możliwości dofinansowania tych działań ze środków grantu Komisji Europejskiej i w 2014 roku otrzymała fundusze. Zgodnie z zapisami projektu pracownicy Centrum EG Irlandia współpracowali z firmą informatyczną, organizacjami i jednostkami w celu realizacji zadań (pozyskiwano informacje  i zbierano potrzebne dane). W efekcie tych działań utworzono prototyp strony internetowej, która po okresie testowania zaczęła funkcjonować. We wrześniu br. po kilku spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej złożono raport końcowy zamykający projekt. Pomimo zakończenia realizacji projektu zaplanowano kolejne działania mające na celu aktualizację i uzupełnianie powstałej bazy danych.

W kolejnej części spotkania koordynatorzy poszczególnych Grup roboczych przedstawili informacje podsumowujące dyskusje i ustalenia ze spotkań, które odbyły się w dniu poprzednim (25 października 2016 r). Uczestnicy wysłuchali prezentacji liderów czterech Grup Roboczych Sieci:

 1. Prezentację na temat działań Grupy Roboczej Strategia i Jakość (Strategy & Quality) przedstawiła Pani Nina Ahlroos (Centrum EG Szwecja). Zaplanowane na najbliższy czas aktywności grupy to przygotowanie propozycji uwzględnienia działań sieci
  w dokumencie jakim jest Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram mających na celu świadczenie lepszej jakości usług w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass). Ponadto przedstawiciele grupy będą reprezentować sieć Euroguidance podczas kongresu IAVEG (International Assotiation for Educational and Vocational Guidance – Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. poradnictwa edukacyjnego i zawodowego) – w dniach 15-18 listopada br. w Madrycie.
 2. Prezentację na temat działań Grupy Roboczej Promocja i Komunikacja (Promotion & Communication) przedstawił Pan Mika Launikari (Centrum EG Finlandia). Najważniejsze aktywności Grupy to: przygotowanie broszury Euroguidance Highlights, aktualizacja konta Sieci na Facebooku, przygotowanie formularza dotyczącego aktualizacji strony internetowej Sieci euroguidance.eu, koordynacja procesu aktualizacji opisów krajowych systemów poradnictwa zawodowego oraz przygotowanie kolejnej edycji Newslettera. Jako najważniejsze działanie, które powinno zostać podjęte przez sieć Pan M. Laurnikari wymienił przebudowanie lub opracowanie nowej strony internetowej, ponieważ obecna jest przestarzała. Podziękował uczestnikom za przesłanie wkładów do publikacji dot. mobilności zawierającej dobre praktyki centrów EG.
 3. Prezentację na temat działań Grupy Roboczej Mobilność (Mobility) przedstawiła Pani Corinne (Centrum EG Belgia). Najważniejsze aktywności Grupy to: aktualizacja pakietu informacji adresowanych do praktyków poradnictwa zawodowego na temat mobilności zawodowej i edukacyjnej, tłumaczenie publikacji pt.: „Mobility Advice Interview” na języki narodowe państw członków grupy: chorwacki, holenderski, grecki i łotewski, przygotowanie prezentacji PowerPoint na temat różnych aspektów mobilności i roli w tym procesie praktyków poradnictwa zawodowego oraz promowanie portalu CiteULike, który gromadzi bibliografię publikacji i artykułów na tematy dotyczące mobilności.
 4. Prezentację na temat działań Grupy Roboczej Rozwój Kadry (Staff Development) przedstawił Pan Petr Chalus (Centrum EG Czechy). Najważniejsze aktywności Grupy to: przygotowywanie i koordynacja warsztatów w formule peer learning w czasie spotkań Sieci, promowanie i aktualizowanie dostępnej na stronie euroguidance.eu bazy danych zawierającej informacje na temat europejskich ekspertów poradnictwa zawodowego, zbieranie i aktualizowanie informacji na temat seminariów i konferencji oraz przygotowanie kwestionariusza dotyczącego analizy kompetencji członków Sieci.

 

Następnie uczestnicy wysłuchali video prezentacji Pana Williama O’Keeffe, przedstawiciela Wydziału E2 Umiejętności i Kwalifikacje Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne.  Pan W. O’Keeffe poinformował zebranych o planowanym na 25 listopada 2016 roku spotkaniu trzech sieci: Euroguidance, Krajowych Centrów Europass i Krajowych Punktów Koordynacji ds. EQF. Przedstawił również plany komisji Europejskiej dotyczące przygotowywania jednej wspólnej aplikacji przez wszystkie 3 sieci
i tym samym wyznaczenia jednego punktu kontaktowego w każdym z krajów członkowskich. Planuje się również wprowadzenie dłuższego, czteroletniego okresu kontraktowego
w odniesieniu do aktywności wszystkich ww. sieci. Na zakończenie Pan W. O’Keeffe podkreślił, iż  aktualnie trwają jeszcze prace nad rozwiązaniami organizacyjnymi, dlatego też wszystkie szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przekazane podczas listopadowego spotkania w Brukseli.

W ostatniej części spotkania uczestnicy zostali podzieleni, na grupy, w których omawiano rolę sieci Euroguidance w kontekście inicjatywy New Skills Agenda for Europe. Dyskusja skupiła się wokół 3 pytań przygotowanych przez organizatorów spotkania:

–  Jakie narzędzia lub działania realizowane dotychczas przez sieć Euroguidance są lub będą najbardziej użyteczne w procesie poszukiwania możliwości edukacyjnych lub zawodowych?

– Jakie działania podejmowane w ramach inicjatywy New Skills Agenda for Europe mogą być użyteczne dla doradców zawodowych?

– Które z doświadczeń i działań podejmowanych przez sieć Euroguidance mogą być wykorzystane przez inicjatywę New Skills Agenda for Europe?

W efekcie dyskusji grupowych wskazano szereg różnych przykładów działań zrealizowanych na przestrzeni ostatnich 25 lat pracy sieci EG. Następnie propozycje te zostaną zebrane przez organizatorów spotkania w jeden wspólny materiał.

Dodaj komentarz