Spotkanie Grupy Roboczej Rozwój Kadry (Staff Development) oraz grupy ds. organizacji Cross Border Seminar w ramach sieci Euroguidance

W dniu 25 października 2016 r., w Bratysławie (Słowacja), odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Rozwój Kadry (Staff Development). Spotkanie rozpoczął i przywitał uczestników Pan Petr Chalus (Centrum EG Czechy), koordynator grupy roboczej. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Czech, Portugali, Niemiec, Rumuni, Węgier, Słowacji i Polski.

Wszyscy uczestnicy spotkania krótko zaprezentowali instytucje, które reprezentują oraz ich najważniejsze działania.  Następnie krótko podsumowano realizację zadań zaplanowanych na obecny rok kontraktowy.

W dalszej części spotkania dyskusja dotyczyła planów odnośnie kolejnych działań grupy. Zaproponowano, aby lider Grupy Roboczej Rozwój Kadry skontaktował się z Grupą Roboczą Strategia i Jakość (Strategy & Quality) w celu wyrażenia zaniepokojenia członków sieci zmianami jakie zostały zaproponowane  przez Komisję Europejską w dokumencie jakim jest Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram mających na celu świadczenie lepszej jakości usług w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass). W opinii członków grupy ważne wydaje się zwrócenie uwagi na doświadczenia związane z pracą i osiągnieciami sieci, jak również na bliską współpracę pomiędzy różnymi instytucjami związanymi z doradztwem zawodowym.

Po południu odbyło się spotkanie grupy ds. organizacji Cross Border Seminar (CBS).

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Czech, Portugali, Niemiec, Rumuni, Węgier, Słowacji, Serbii, Słowenii i Polski.

Spotkanie otworzyła i poprowadziła Pani Lenka Martinkovicova (EG Słowacja).

Pani Ilse-Lore Schneider  (Centrum EG Niemcy) przedstawiła informacje podsumowujące tegoroczne spotkanie CBS, które odbyło się w dniach 1-2 czerwca 2016 r. w Poczdamie (Niemcy). Dwudniowe spotkanie praktyków i teoretyków w zakresie poradnictwa zawodowego zostało zorganizowane przez zespół Euroguidance z Niemiec. W seminarium wzięli udział przedstawiciele: Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Węgier, a także eksperci i goście z Belgii, Finlandii, Szwecji i USA.

Głównym tematem seminarium było „Poradnictwo zawodowe międzykulturowe
i  międzynarodowe – integracja migrantów i mniejszości narodowych”. Temat seminarium nawiązywał do aktualnej sytuacji w Europie, związanej zarówno z napływem dużej liczby uchodźców politycznych, jak i imigrantów ekonomicznych oraz ich problemami
z dostosowaniem się do reguł panujących w Unii Europejskiej. Zwrócono również uwagę na problemy z adaptacją do warunków i norm panujących w danym kraju, które mają zamieszkujący je od pokoleń przedstawiciele mniejszości narodowych/etnicznych. Osoby te są bardzo silnie przywiązane do swoich tradycji, a co za tym idzie mają ogromne problemy z dostosowaniem się do panujących powszechnie reguł (np. mniejszość romska).

Na spotkaniu CBS szczególnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty prowadzone przez eksperta lub ekspertów z krajów uczestniczących w Cross Border. Każdy z uczestników seminarium miał możliwość wzięcia udziału w czterech wybranych warsztatach, poświęconych poradnictwu zawodowemu ukierunkowanemu głównie na pomoc świadczoną osobom pochodzącym z innych krajów lub należącym do mniejszości narodowych/etnicznych.

Podczas 11. edycji Cross Border przeprowadzono następujące warsztaty:

 • “Tam i z powrotem” – poradnictwo zawodowe pomiędzy granicami kulturowymi” (Back and Forth – Career Guidance between Cultural Borders) – Austria;
 • “Poradnictwo i wsparcie w obszarze edukacji w Czechach dla nie rodowitych mówców języka” (Guidance and support in the area of education for non-native speakers in the Czech Republic) – Czechy;
 • “Znaczenie tożsamości etnicznej w naszej biografii” (Meaning of ethnic identity in our biography) – Chorwacja;
 • “Aktualne wyzwania dla integracji uchodźców w UE” (Current Challenges of Integrating Refugees in the EU) – Niemcy;
 • „Wykorzystanie różnorodności: alternatywne scenariusze dla przyszłości rynków pracy w Europie” (Making Use of Diversity: Alternative Scenarios for the Future Labour Markets in Europe) – Niemcy;
 • “Innowacyjne podejście do rynku pracy uchodźców” (Innovative approaches for the labour market integration of refugees) – Niemcy;
 • “Rozwijanie kompetencji międzykulturowych” (Developing Inter-Cultural Competences) – Niemcy;
 • “Karty kompetencji – narzędzie do określenia kompetencji w obszarze nauki i poradnictwa zawodowego dla migrantów” (Competence Cards – A toolbox for competence-oriented learning and career guidance for migrants) – Niemcy;
 • „Od jednego kroku w tył – integracja migrantów i młodzieży w trudnej sytuacji” (From One Step Behind – Integrating Migrants and Disadvantaged Young People) – Węgry;
 • „Wiele historii, ta sama godność, Ty i Ja – Czy jesteśmy odpowiedziani za innych?” (Lots of History, the same Dignity, You and Me – Are We responsible for Others?) – Polska;
 • „Kompetencje multikulturowego poradnictwa. Społeczno-emocjonalna rola nauczania” (Multicultural Counselling Competences. The role of social-emotional learning) – Rumunia;
 • “Dialogi skoncentrowane na rozwiązaniach – zasoby pochodzące z różnych kultur” (Solution focused dialogues – resources across cultures) – Słowacja;
 • “ODPOWIEDZIALNY UMYSŁ – Jak opracować praktyczne narzędzia w zakresie poradnictwa zawodowego, zastosowania coachingu i mentoringu”. „Szczęście to druga strona strachu” (RESPONSIBLE MIND – How to develop tools in career guidance and applications of coaching and mentoring in practice. „Happiness is on the other side of fear”) – Słowacja;
 • „Poradnictwo zawodowe dla włączenia społecznego mniejszości: program dla młodzieży romskiej” (Career guidance for social inclusion of minorities: Pilot programs for young Roma) – Serbia.

Z ewaluacji przeprowadzonej po spotkaniu CBS wynika, iż zostało ono dobrze ocenione przez uczestników. Organizatorzy przygotowali również film dotyczący spotkania, który był dostępny dla praktyków zajmujących się doradztwem zawodowym w Niemczech.

 

W kolejnej części dyskusja dotyczyła organizacji Cross Border Seminar w roku 2017. Nie podjęto decyzji dotyczącej kraju, który mógłby zorganizować przyszłoroczne spotkanie. Przedstawiciel Serbii poinformował, że rozważana jest możliwość organizacji CBS w tym kraju, ale ostatecznie rozstrzygnięcia zostaną przedstawione w późniejszym terminie.

 

 

 

 

Dodaj komentarz