Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa. Standardy i dobre praktyki. Przewodnik

Dryjańska Anna, Kędziora Karolina, Solik Aleksandra, Śmiszek Krzysztof, Bye Marte Taylor: Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa. Standardy i dobre praktyki. Przewodnik. Warszawa: STOWARZYSZENIE KOALICJA KARAT, 2015

Celem niniejszej publikacji jest dostarczenie informacji, wskazówek i narzędzi, które pomogą urzędom wojewódzkim w planowaniu i wdrażaniu strategii oraz polityk równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w ich województwach.dyskrym

W publikacji, która może pełnić funkcję przewodnika, wykorzystano doświadczenia zdobyte w trakcie prac wspierających realizację Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania w kilku wybranych województwach. Działania te prowadzone były w ramach pilotażowego projektu „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa” realizowanego od kwietnia 2014 do maja 2016 roku przez Stowarzyszenie Koalicja KARAT (które było liderem projektu), Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego i Centrum na rzecz Równości Płci KUN (KUN Centre for Gender Equality) z Norwegii.

Obszerne wprowadzenie pt. Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa – założenia, przebieg i wyniki projektu informuje o założeniach projektu i pozwala prześledzić jego kolejne etapy, a tym samym zapoznać się z modelem, na którym można wzorować inicjatywy początkujące systematyczną pracę na rzecz wdrażania zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w województwie.

Kolejne dwa rozdziały przewodnika dostarczają wskazówek na temat rozwiązań służących równemu traktowaniu w urzędach wojewódzkich oraz polityki równościowej na terenie województw. Pierwszy z nich zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jak powinny wyglądać procedury antydyskryminacyjne i antymobbingowe wewnątrz urzędów. Opisuje ich funkcjonowanie, objaśnia rolę oraz uzasadnia, dlaczego ich przyjęcie i wprowadzenie leży w interesie samych instytucji. Drugi z rozdziałów wyjaśnia, na czym polega proces planowania i realizacji działań antydyskryminacyjnych prowadzony przez administrację rządową wewnątrz urzędów wojewódzkich i na terenie województw. Zwraca uwagę na narzędzia i rozwiązania instytucjonalne, z których powinno się korzystać do osiągnięcia zakładanych celów. Warto zaznaczyć, że obie części zawierają informacje na temat podstaw prawnych omawianych działań.

Dzięki współpracy z norweskim Centrum na rzecz Równości Płci KUN czytelniczki i czytelnicy przewodnika będą mogli również zapoznać się z norweskim systemem wyrównywania szans kobiet i mężczyzn i dowiedzieć się, jak w praktyce wygląda stosowanie zasady równości płci (gender mainstreaming). Przytoczone „dobre praktyki” pokazują, w jaki sposób uwzględnienie czynnika płci w badaniach dostępności oraz w procesie planowania pozwala wyrównywać dostęp kobiet i mężczyzn, dziewcząt i chłopców do usług publicznych w różnych regionach Norwegii. Przedstawione przykłady podpowiadają, jak można – w stosunkowo prosty sposób – dokonać analizy dostępności różnych usług z perspektywy płci korzystających z nich osób.

Część główną publikacji zamykają wywiady z czterema Pełnomocniczkami Wojewody ds. Równego Traktowania, dzięki zaangażowaniu których projekt mógł zostać zrealizowany i mogła powstać ta publikacja.

Przewodnik jest przeznaczony głównie dla urzędów wojewódzkich. Mamy jednak nadzieję, że okaże się pomocny także dla innych instytucji i organizacji, w szczególności zaś dla osób odpowiedzialnych w nich za politykę równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.

Aleksandra Solik

Niniejszy tekst to wstęp do publikacji Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa. Standardy i dobre praktyki. Przewodnik

Podręcznik dostępny jest na stronach:

http://www.karat.org

http://www.ptpa.org.pl

Przewodnik Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa. Standardy i dobre praktyki został opracowany jako część projektu „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa” realizowanego pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania i w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG i administrowanego przez Fundację im. Stefana Batorego.

 

Dodaj komentarz