Projekt „Od diagnozy do działania!” i metoda gier diagnostyczno-symulacyjnych

 

13 maja br. w Warszawie odbyło się szkolenie z gier diagnostyczno-symulacyjnych, którego celem było zapoznanie uczestników z innowacyjną metodą gier diagnostyczno-symulacyjnych (MGDS). Na początku zaprezentowano podstawy teoretyczne MGDS w oparciu o teorię M. Savickasa. Jest to zestaw 18 gier. Czas trwania gier to od 1 do 3 godz. lekcyjnych. Dzięki MGDS możliwe jest diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych i umiejętności przedsiębiorczych uczniów powyżej 18. roku życia.

Podczas spotkania omówiono szereg zagadnień mogących sprawiać problemy prowadzącemu, takich jak np. praca z uczniem oporującym, strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczestników. Ponadto uczestnicy zostali zapoznani z metodami doboru gier do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Uczestnicy szkolenia zostali również poinstruowani w jaki sposób interpretować wyniki, udzielać informacji zwrotnej, budować odniesienia do kariery zawodowej Uzmysłowiono uczestnikom rolę i zadania trenera MGDS, przedstawiając cel oraz strukturę spotkania z grupą uczniów oraz wybrane kompetencje, właściwości, cechy będące przedmiotem diagnozy i symulacji. Dodatkowo omówiono przykładowe gry.

Jest to metoda niezwykle pobudzająca aktywność i interakcję uczestników. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy centralnych instytucji oświatowych zajmujący się doradztwem edukacyjno-zawodowym, którzy uczyli się praktycznego stosowania gier w pracy z uczniami.

Podczas wykładu przedstawiono zasady realizacji i możliwości wykorzystania MGDS. Na spotkaniu podkreślano także rolę i podstawowe zadania trenera MGDS oraz metod pracy i aktywizacji grupy. Ponadto scharakteryzowano trzy składowe proponowanej metody (Trójkąt MGDS): Symulacja, Diagnoza, Interakcja. Elementy te umożliwiają także wgląd uczniów w poznawanie samego siebie. Uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób prawidłowo korzystać z zestawu MGDS. Szczegółowo omówiono elementy składowe:

  • Przewodnik metodyczny (zawierający m.in. opis metody, sposób jej wdrażania oraz zasady doboru gier do poszczególnych grup uczestników).
  • Scenariusze 18 gier z załącznikami (gotowe plansze do gry, karty postaci, zestawy arkuszy pracy itd.).
  • Autorskie narzędzia diagnostyczne dołączone do gier (znormalizowane oraz sprawdzone pod kątem trafności i rzetelności).

Metodę MGDS została opracowana przez szerokie grono specjalistów z dziedzin psychologii, doradztwa zawodowego, psychometrii. Zestaw gier może stanowić znakomity scenariusz lekcji. Metoda odznacza się dużą elastycznością, jeśli chodzi o wybór miejsca gry i liczebność oraz potrzeby grup. Gra może zostać przeprowadzona w dowolnym czasie i otoczeniu, nie wymaga dodatkowych rekwizytów. Prowadzący z łatwością trafi do szerokiego grona odbiorców, ponieważ wspiera komunikację z uczniami, nawet tymi obawiającymi się podjęcia współpracy.

Więcej o metodziegier diagnostyczno-symulacyjnych (MGDS) oraz szkoleniach na: http://metodagier.pl.

Magdalena Mrozkowiak
Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego KOWEZiU
e-mail: mrozkowiak@koweziu.edu.pl

 

Dodaj komentarz