Pracodawca jako filar edukacji w Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach

Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach po raz kolejny zdobył statuetkę najlepszej szkoły zawodowej w ogólnopolskim konkursie „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”. W III edycji tego konkursu ZST zwyciężył w obszarze fryzjersko-kosmetycznym z zawodem technik usług fryzjerskich, natomiast w tegorocznej – IV edycji szkoła zaprezentowała swoje dobre praktyki współpracy z firmą Centrum Informatyki i Księgowości Komputer Soft w obszarze elektryczno-elektronicznym i teleinformatycznym z zawodem technik informatyk.

(zdj. 1 i 2)

zdj. 1 Konkurs III edycja

zdj. 2 Konkurs IV edycja

Od zawsze dla rynku pracy

Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach to placówka, która kształci nowocześnie, odpowiadając na potrzeby pracodawców i korzystając ze swojej ponad 50-letniej tradycji. Przybliżając historię szkoły, należy wspomnieć, że jej powstanie wiąże się z utworzeniem w 1961 roku Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Fabryki Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik”, która przygotowywała wykwalifikowanych pracowników na potrzeby zakładu. Zmieniająca się sytuacja gospodarcza i społeczna w kraju wymuszała wielokrotne zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu szkoły, jednak główne założenia kształcenia zawodowego opierającego się na przygotowaniu młodzieży do wejścia na rynek pracy oraz prowadzenia kształcenia praktycznego w powiązaniu z pracodawcami pozostały niezmienione.

(zdj. 3)

zdj. 3 Od zawsze na rynku pracy

Szkoła zawodowa wielu możliwości

Priorytetem dla ZST jest wysoka jakość kształcenia oraz równoczesne zapewnianie bezpiecznych warunków pracy i nauki.  Kreatywność w nauczaniu i indywidualne podejście do każdego ucznia gwarantują odpowiednio wysoki poziom, co potwierdzają m.in.: Certyfikat WIARYGODNA SZKOŁA, wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych oraz liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach. Szkoła od ponad dziesięciu lat działa w zakresie promocji zdrowia, co uhonorowano już dwukrotnie Certyfikatem SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE. Należy podkreślić, że ZST jest jedyną w powiecie szkołą ponadgimnazjalną z tym certyfikatem i jedną z nielicznych w Małopolsce. To także placówka w pełni wychowująca, co potwierdza przyznany jej Certyfikat SZKOŁY WYRÓŻNIONEJ ZA WYCHOWANIE. A pozytywne opinie absolwentów, uczniów oraz rodziców przyczyniły się do uzyskania także Certyfikatu ZADOWOLONY KONSUMENT.

(zdj. 4 i 5)

zdj. 4 Szkoła wielu możliwości

zdj. 5 Szkoła wielu możliwości

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Technicznych stwarza każdemu uczniowi warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych potrzeb. Nauczyciele z pasją i entuzjazmem przekazują wiedzę i kształtują interdyscyplinarne umiejętności. Realizowane są nie tylko programy nauczania zalecane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale również wdrażane są innowacje pedagogiczne zarejestrowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Szkoła realizuje dwie innowacje: programowo-organizacyjne w zakresie prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na sztucznej ściance wspinaczkowej oraz w zakresie nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem programu komputerowego Alph-korepetytor.

Odpowiadając na wyzwania zmieniającej się bardzo dynamicznie rzeczywistości oraz oczekiwań uczniów i ich rodziców ZST jako współczesna i nowoczesna szkoła wciąż poszukuje nowych rozwiązań we wszystkich obszarach swojej działalności. Szkoła ustawicznie monitoruje i modyfikuje ofertę edukacyjną, uwzględniając aktualną sytuację na rynku pracy oraz potrzeby i oczekiwania młodych ludzi. Obecnie prowadzimy kształcenie zawodowe w ramach Technikum Nr 4 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik informatyk, technik usług fryzjerskich, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik i elektryk. Wychodząc naprzeciw potrzebom nie tylko lokalnego rynku pracy od września 2016 r. szkoła uruchamia nowy kierunek-kierowca mechanik.

Szkoła i firma – doskonały związek

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Technicznych w Gorlicach wygląda tak, że część zajęć realizowanych jest w pracowniach szkolnych, część w bogato wyposażonym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, a spora część, zwłaszcza w technikach – u pracodawców. Długoletnie tradycje w kształceniu zawodowym pozwoliły na wypracowanie sieci pracodawców stale współpracujących ze szkołą, których obecnie jest ponad 40, a skala tej współpracy jest duża i wieloaspektowa. Na uwagę zasługuje fakt, że parterami są mikro- i małe przedsiębiorstwa, bo takie na lokalnym rynku dominują, i to z nimi szkoła podejmuje szeroką współpracę w zakresie wspólnej edukacji młodzieży dla rynku pracy. Pomimo pewnych ograniczeń organizacyjnych, technicznych czy też finansowych ze strony firm, przedstawione poniżej aspekty współpracy pokazują, że z takimi parterami można podejmować rozwiązania nowatorskie, innowacyjne i efektywne w kształceniu zawodowym, przygotowując młodych ludzi do wejścia na rynek pracy oraz dopasowując do szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej.

(zdj. 6)

zdj. 6 Szkoła firma

Dobre praktyki w cenie

Współpraca pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach a pracodawcą w zakresie praktycznej nauki zawodu ma charakter ciągły, co sprzyja między innymi doskonaleniu programu praktyk zawodowych oraz programu nauczania. Wiedza i doświadczenie pracodawcy jest wykorzystywane do bieżącej aktualizacji nauczanych treści w odniesieniu do szybko zmieniających się technologii i potrzeb rynku pracy. Praktyka zawodowa to czas nabywania przez uczniów umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy. Zatem termin dostosowywany jest tak, aby uczniowie mogli w sposób aktywny realizować treści programu praktyk. Dodatkowym atutem jest duża indywidualizacja praktyk, bowiem uczniowie przyjmowani są w grupach co najwyżej dwuosobowych, a to pozwala na bardziej indywidualny tok pracy oraz bezpośredni kontakt z praktykantami. Ponadto takie zajęcia w mniejszym przedsiębiorstwie wiążą się z szerszym zakresem różnorodnych zadań, co często pozwala zdobyć więcej umiejętności i to nie tylko tych zawodowych. Młodzież ma możliwość poznania zasad prowadzenia firmy, ucząc się np.: marketingu, zarządzania czy też małej księgowości. Sprzyja temu połączenie roli opiekuna praktyk i przedsiębiorcy w jednej osobie.

Tak też było w Centrum Informatyki i Księgowości Komputer Soft. Firma aktywnie włączyła się w realizację projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w ramach którego odbywały się tam miesięczne wakacyjne płatne staże. Wspólnie z pracodawcą został opracowany program stażu, który wykraczał poza podstawę programową, a na potrzeby realizowanego projektu stażowego pracodawca doposażył jedno i utworzył drugie stanowisko pracy dla stażystów.

Klasopracownie „oczkiem w głowie” pracodawcy

Nieodłącznym elementem aktywnej współpracy i wielkiego zaangażowania ze strony pracodawcy jest współtworzenie pracowni komputerowych oraz nadzór nad stanem technicznym wyposażenia pracowni. Systematycznie co roku od firmy Komputer Soft szkoła otrzymuje sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji zajęć na przedmiotach zawodowych w zawodzie technik informatyk. Przykładem korzystnej współpracy w ramach doposażenia bazy dydaktycznej jest możliwość zakupu sprzętu oraz urządzeń na preferencyjnych warunkach od firmy Komputer Soft, która jest głównym dostawcą sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu szkoły. Dużym atutem współpracy jest możliwość bieżących konsultacji i stałego doradztwa w sprawie modernizacji czy budowy sieci komputerowych oraz właściwego użytkowania urządzeń technik komputerowych. Dobrym rozwiązaniem jest także możliwość korzystania ze sprzętu i urządzeń, które posiada pracodawca w firmie. Warto podkreślić, że firma Komputer Soft doposażyła trzy pracownie informatyczne w odpowiedni sprzęt do nauczania kwalifikacji E.12, E.13, E14, spełniając standardy wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych i uzyskując tym samym akceptację CKE jako ośrodka egzaminacyjnego. Z uwagi na strukturę wielkościową i organizacyjną firmy szkoła nie ma zawartej umowy patronackiej, ale opisane powyżej działania podejmowane wspólnie z pracodawcą można uznać za formę prowadzenia takiej pracowni.

(zdj. 7)

zdj. 7 Klasopracownie

Nauczyciel praktyk

Współpraca szkoły to również doskonalenie zawodowe kadry, gdyż nauczyciele przedmiotów zawodowych utrzymują stały kontakt z pracodawcą, który na bieżąco przekazuje szereg informacji o nowościach technicznych i technologicznych. Pracodawca pozytywnie odpowiada na prośby nauczycieli przedmiotów zawodowych dotyczące krótkich szkoleń, a kilkakrotnie w ciągu roku organizuje spotkania-konsultacje, podczas których omawiane są zagadnienia z branży informatycznej. Każdego roku w okresie ferii zimowych nauczyciele na zaproszenie pracodawcy biorą udział w 1-2 dniowej wizycie zawodoznawczej, podczas której zapoznają się z nowościami oraz omawiają zagadnienia dotyczące praktycznego przygotowania młodzieży do pracy w zawodzie. Taka forma wizyty ma również charakter praktyczny, bowiem nauczyciele mogą uczestniczyć w wielu pracach związanych z serwisowaniem sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.

Mistrz i uczeń

Istotnym elementem współpracy jest doskonalenie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez organizowanie w firmie wizyt zawodoznawczych, prowadzenie zajęć, czy też przygotowanie uczniów do konkursów. Przykładem takiej współpracy i pomocy ze strony pracodawcy jest przygotowanie uczniów do kolejnych edycji konkursów „Mam Zawód. Mam Fantazję” realizowanego w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce oraz Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego im. W. Pola „Pieśń o ziemi naszej – Ziemi Gorlickiej”, gdzie młodzież ZST zajmowała wysokie lokaty w konkurencji: „Strona internetowa – wizytówka firmy”. Warto również dodać, że stały i bieżący kontakt uczniów z pracodawcą inspiruje, pobudza zainteresowania oraz zachęca młodzież do rozwijania swoich pasji zawodowych. Na uwagę zasługuje również fakt, że uczniowie ZST rokrocznie są laureatami Ogólnopolskiego Konkursu SIMP „Technik Absolwent Roku”. Ponadto do biblioteki szkolnej przekazywana jest aktualna literatura oraz podręczniki z branży informatycznej, co w znaczącym stopniu ułatwia młodzieży zdobywanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań zawodowych oraz pozwala na śledzenie najnowszych trendów w branży komputerowej.

(zdj. 8 i 9)

zdj. 8 Mistrz i uczeń

zdj. 9 Mistrz i uczeń

Zapraszamy do współpracy!

Kolejnym przedsięwzięciem podejmowanym przez szkołę z pracodawcą jest wspólny udział, już od trzech lat, w Krakowskich Targach Edukacyjnych – Festiwalu Zawodów w Małopolsce. Wspólnie prowadzone są przygotowania do tego wydarzenia, opracowywany jest plan i harmonogram prezentacji. Wyposażenie stoiska tj. sprzęt, akcesoria i inne pomoce częściowo zabezpiecza pracodawca. Szkoła również zaprasza pracodawcę do udziału w Dniach Otwartych Szkoły, co służy lepszej integracji młodych ze środowiskiem pracodawców i ma zapobiegać nietrafionym wyborom zawodu kształcenia przez uczniów, a także wspierać we właściwym planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej.

W swoich działaniach placówka nie poprzestaje na stałych formach współpracy z pracodawcą, stara się zawsze modyfikować i aktualizować działania. Przykładem tego jest np. wykonywanie przez pracodawcę serwisu sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu szkoły.

(zdj. 10)

zdj. 10 Współpraca

Wspólne planowanie i kierowanie ścieżką zawodową młodego człowieka wymaga elastyczności ze strony szkoły i dużej otwartości ze strony firmy. Dużą rolę w procesie kształcenia odgrywa indywidualizacja nauczania zawodowego. W ten sposób łatwiej odkryć możliwości wychowanków, pogłębić ich zainteresowania zawodowe oraz rozwijać talenty. ZST stawia na atrakcyjność i jakość kształcenia. Współdziałając z przedsiębiorstwami, wdraża proces kształcenia umiejętności zawodowych zmierzający do tego, aby z ucznia uczynić prawdziwego mistrza w swoim zawodzie, który posiada pełne przygotowanie i spełnia oczekiwania współczesnego rynku pracy.

(zdj. 11)

zdj. 11 Współpraca

Renata Stępień
ren35@wp.pl
Małgorzata Kukuła-Jabłońska
malgkukula@poczta.onet.pl

Dodaj komentarz