Jak poprawić kształcenie defaworyzowanych dorosłych

Co przede wszystkim wpływa na efektywność instytucji, które kształcą dorosłych z grup defaworyzowanych? Co wiemy o tych, którzy z tych usług korzystają, o ich sytuacji społecznej i edukacyjnej? W jaki sposób instytucje edukacyjne mogą poprawić swoje działania i jakich narzędzi potrzebują?

Instytut Badań Edukacyjnych jest członkiem konsorcjum realizującego od listopada 2015 roku projekt „Improving the effectiveness of adult education for disadvantaged groups” (IMPADA) finansowany z programu Erasmus+. Pozostałymi członkami konsorcjum projektu IMPADA są 4 instytucje z 4 różnych krajów Unii Europejskiej, zajmujące się świadczeniem usług edukacyjnych, badaniami edukacyjnymi oraz rozwojem polityk publicznych: Derbyshire Adult Community Education Service (DACES) z Wielkiej Brytanii, Estonian Non-formal Adult Education Association (ENAEA), Hellenic Society for the Promotion of Research and Development Methodologies (PROMEA) z Grecji oraz Uniwersytet Ludowy z Rzymu (Upter).
Głównym celem projektu jest opracowanie narzędzi, które pozwolą ocenić efektywność kształcenia osób dorosłych z grup defaworyzowanych. Ocena ma być dokonywana poprzez same instytucje edukacyjne, które będą przeprowadzać monitoring i ewaluację kształcenia tych osób. Narzędzia oraz wskaźniki wypracowane w trakcie trwania projektu zostaną po jego zakończeniu udostępnione publicznie tak, aby służyły one instytucjom świadczącym usługi edukacyjne, umożliwiając im poprawę efektywności kształcenia osób dorosłych z grup defaworyzowanych.
W projekcie zaplanowano szereg analiz, wywiadów grupowych, a także międzynarodową wymianę doświadczeń na temat dobrych praktyk w obszarze kształcenia osób dorosłych.
W skład zespołu projektu IMPADA ze strony IBE wchodzą: Andrzej Żurawski (kierownik projektu), Agnieszka Chłoń-Domińczak, Agnieszka Szymczak, Agata Gajewska oraz Katarzyna Trawińska-Konador.
Projekt jest realizowany od listopada 2015 r. do października 2017 r.

Informacja prasowa Instytutu Badań Edukacyjnych
www.ibe.edu.pl

 

Dodaj komentarz