Projekt „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” na finiszu

Reforma szkolnictwa zawodowego od 2012 r. wprowadziła zmiany w wielu obszarach pracy i organizacji szkół. Największe z nich dotyczą:

 • szkolnych planów nauczania,
 • programów nauczania przedmiotów ogólnokształcących oraz kształcenia w zawodach,
 • nauczania nowych kompetencji, m.in. języka obcego ukierunkowanego zawodowo, kompetencji personalnych i społecznych,
 • budowania oferty szkoły, w tym organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • przygotowywania uczniów do nowej formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

W celu wsparcia szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie wdrażania nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ), KOWEZiU podjął działania systemowe. Od 2012 r. do czerwca 2015 r. realizuje projekt „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”[1], adresowany przede wszystkim do: kadry zarządzającej szkół zawodowych oraz nauczycieli, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych kształcenia zawodowego.

Działania skupiały się na dwóch obszarach: monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz doskonalenia kadry zarządzającej i nauczycieli kształcenia zawodowego.

Głównym zadaniem projektu było monitorowanie wdrażania PPKZ prowadzone w trzech etapach:

 • I w 2013 r. – w obszarze organizacji procesu kształcenia zawodowego,
 • II w 2014 r. – w obszarze realizacji procesu kształcenia zawodowego,
 • III w 2015 r. – w obszarze efektów kształcenia zawodowego.

Działania w zakresie monitorowania – założenia metodologiczne, opis przebiegu i wyników, wnioski i rekomendacje – opisano w raportach zbiorczych (dostępnych na stronie KOWEZiU: www.koweziu.pl) oraz raportach skierowanych do konkretnych grup odbiorców: wojewódzkich (przekazanych kuratorom oświaty) i branżowych, oraz dla szkół specjalnych z II etapu monitorowania.

Sporządzono 41 raportów, a w przygotowaniu są jeszcze 22 raporty odnoszące się do III etapu. Zorganizowano też konferencje upowszechniające wyniki monitorowania przeprowadzonego w latach 2013 i 2014.

Na podstawie informacji zebranych w trakcie monitorowania opracowano programy kursów doskonalących dla kadry zarządzającej i nauczycieli, których tematyka obejmuje m.in.:

 • korelacje międzyprzedmiotowe,
 • metodykę nauczania przedmiotów zawodowych,
 • ocenianie wewnątrzszkolne jako źródło informacji zwrotnej dla ucznia,
 • ewaluację programów nauczania,
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe, ewaluację wewnętrzną procesu wdrażania PPKZ i wykorzystanie jej wyników w pracy szkoły,
 • kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych.

Programy kursów posłużyły do przeprowadzenia (przez uprzednio przygotowanych trenerów) szkoleń dla kadry zarządzającej, nauczycieli kształcenia zawodowego i wizytatorów we wszystkich województwach. Po zakończeniu projektu programy te będą udostępnione placówkom doskonalenia nauczycieli.

Kolejnym, ważnym działaniem w projekcie było utworzenie na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU 16 sieci branżowych, w ramach których prowadzona jest dyskusja o problemach związanych z wdrażaniem PPKZ oraz upowszechniane są dobre praktyki. Główne podjęte wątki tematyczne dotyczą: wdrażania, monitorowania i ewaluacji PPKZ; dobrych praktyk we wdrażaniu PPKZ; współpracy z pracodawcami i uczelniami; praktyk i staży, stosowania nowoczesnych technologii. Sieci, moderowane przez koordynatorów branżowych, mają otwartą formę – każda szkoła po zalogowaniu się może zostać ich członkiem. Powiązane z sieciami były seminaria branżowe (do marca br. odbyło się 12 seminariów), podczas których kontynuowano dyskusję oraz wymianę poglądów i dobrych praktyk. Przykłady dobrych praktyk we wdrażaniu PPKZ zostaną opublikowane na stronach sieci branżowych i stronie internetowej KOWEZiU.

Inne działanie wspierające proces wdrażania PPKZ to utworzenie zespołu metodologicznego, który czuwał nad tworzeniem narzędzi do monitorowania i zajął się problemem ewaluacji wewnętrznej. Opracowano narzędzia do ewaluacji wewnętrznej trzech obszarów:

 • programu nauczania dla zawodu,
 • korelacji międzyprzedmiotowych,
 • kształtowania kompetencji personalnych i społecznych.

Po zakończeniu badań pilotażowych narzędzia opublikowano na stronie internetowej KOWEZiU.

W efekcie tych prac wydano poradnik przeznaczony dla dyrektorów szkół i placówek kształcących w zawodach, pt. Zaproszenie do ewaluacji. Zaproszenie do rozwoju. Zamieszczono w nim informacje o ewaluacji wewnętrznej, wskazówki jak ją zaplanować i przeprowadzić, narzędzia do ewaluacji razem z instrukcją ich wykorzystania. Poradnik można pobrać w formacie PDF na stronie internetowej KOWEZiU – http://www.koweziu.edu.pl

Monika Marcinkowska-Bachlińska
Uniwersytet Łódzki

[1] Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach EFS – priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe.

Dodaj komentarz