Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego – co słychać w projekcie

Projekt Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego ma celu dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Jak to osiągnąć? Poprzez zaangażowanie w programowanie kształcenia zawodowego tych, którzy o oczekiwaniach rynku pracy i o tym, jakiego absolwenta (wymarzonego kandydata do pracy) potrzebują, czyli przedstawicieli pracodawców.

Etap 1 projektu pod nazwą Forum Partnerów Społecznych zaplanowany na okres  od stycznia 2016 do grudnia 2017, obejmuje dwa zadania.

W zadaniu nr 1 – Przegląd i aktualizacja dokumentów programowych szkolnictwa zawodowego przewidziano do realizacji:

– ustalenie potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów i kwalifikacji w oparciu o które ma być prowadzone kształcenie w szkołach zawodowych,

– przegląd klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach pod kątem uwzględnienia oczekiwań rynku pracy,

– aktualizację dokumentów programowych szkolnictwa zawodowego.

W ramach tego zadania powołano 25 Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych.

Wykaz branż i zawodów:

 • Branża ochrony i bezpieczeństwo osób i mienia
 • Branża artystyczna
 • Branża pomocy społecznej
 • Branża ochrony zdrowia
 • Branża teleinformatyczna
 • Branża elektryczno-elektroniczna i energetyczna
 • Branża leśno-ogrodnicza
 • Branża rolno-hodowlana
 • Branża mechaniczna – mechanika precyzyjna
 • Branża mechaniczna – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych
 • Branża motoryzacyjna
 • Branża górniczo-wiertnicza
 • Branża hutniczo-odlewnicza
 • Branża spożywcza
 • Branża drogowa i inżynieryjno-instalacyjna
 • Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna
 • Branża budowlana
 • Branża drzewno-meblarska
 • Branża chemiczno-ceramiczno-szklarska
 • Branża włókienniczo-odzieżowa
 • Branża skórzana
 • Branża transportowo-spedycyjno-logistyczna
 • Branża ekonomiczno-administracyjno-biurowa
 • Branża fryzjersko-kosmetyczna
 • Branża poligraficzno-fotograficzna.

Znaleźli się w nich przedstawiciele partnerów społecznych (PPS) reprezentujący organizacje pracodawców, stowarzyszenia branżowe, związki zawodowe.

W czerwcu przedstawiciele partnerów społecznych poszczególnych branż po raz pierwszy uczestniczyli w dwudniowym spotkaniu.

Branżowe zespoły przedstawicieli społecznych pracowały na platformie Moodle, gdzie każdy miał możliwość wypowiadania się na forach dyskusyjnych zarówno w ramach branży, jak i na forum międzybranżowym. Rezultatem tych wirtualnych rozmów oraz spotkań są rekomendacje do zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach.

Pierwszego dnia zadaniem zespołów było ustalenie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w oparciu o które ma być prowadzone kształcenie w szkołach zawodowych oraz przegląd klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, podstaw programowych kształcenia w zawodach pod kątem uwzględnienia oczekiwań rynku pracy.

W drugim dniu spotkania analizowano dokumenty programowe obowiązujące w kształceniu zawodowym. Toczyła się również merytoryczna dyskusja w oparciu o przygotowaną prezentację, scenariusz spotkania, materiały ćwiczeniowe do pracy indywidualnej i zespołowej. Spotkania oraz prace na Platformie Moodle koordynowali moderatorzy branżowi.

Wnioski ze spotkań oraz dyskusji na platformie Moodle moderatorzy zawarli w raportach z prac poszczególnych branżowych zespołów partnerów społecznych. Raporty te będą materiałem wyjściowym do prac zespołów autorskich opracowujących modyfikację podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz do zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

We wrześniu przedstawiciele partnerów społecznych spotkali się ponownie. Spotkały się zespoły branżowe, w których występują zespoły trójkwalifikacyjne i inne, ściśle powiązane  z nimi. Głównym zadaniem była zmiana struktury zawodów na dwukwalifikacyjne.

Przedstawiciele partnerów społecznych pracowali nad rekomendacjami do zmian w dokumentach programowych szkolnictwa zawodowego (PPKZ i KZSZ) w oparciu o wypracowane podczas spotkań założenia oraz uwagi i wnioski zamieszczane na forum dedykowanym właściwej branży i zawodowi na platformie edukacyjnej Moodle.

Proponowane przez partnerów społecznych zmiany w klasyfikacji zawodów dotyczyły:

– łączenia kwalifikacji (wynikające z reformy systemu kształcenia), czasami rozdzielania ich,

– uwspólniania zawodu na poziomie branżowej szkoły pierwszego stopnia (BS1) np. zaproponowano połączenie dotychczasowych trzech zawodów: operator maszyn i urządzeń w przemyśle ceramicznym, operator maszyn i urządzeń w przemyśle szklarskim i operator maszyn i urządzeń w przemyśle chemicznym w jeden: operator maszyn i urządzeń w przemyśle ceramiczno-szklarsko-chemicznym. Ten zawód może być podstawą do kształcenia w trzech różnych zawodach na poziomie BS2 (technikum),

– zapewnienia wyboru absolwentom kilku szkół z poziomu BS1 kontynuacji nauki w szkole na poziomie BS2 (np. branża samochodowa),

– wprowadzenia nowych zawodów np. magazynier w branży spedycyjno-logistycznej,

– wprowadzenia zawodów tzw. pomocniczych dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim,

– zmian w możliwościach kształcenia w formie KKZ, np. ograniczenia dla pewnych zawodów ze względu na konieczność kształcenia w pełnym wymiarze czasu.

Propozycje zmian w podstawie programowej dotyczyły zakresu  zadań zawodowych (cele kształcenia w zawodzie), efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów (głównie BHP i PDG), efektów kształcenia wspólnych dla grupy zawodów (PKZ), efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, wydłużenia praktyk zawodowych, terminów egzaminów.

Prace nad opracowaniem rekomendacji były wspomagane poprzez zastosowanie formularza elektronicznego zawierającego pytania dotyczące trafności zapisów poszczególnych elementów PPKZ i stwarzającego możliwość zgromadzenia uwag i propozycji zapisów w PPKZ oraz wygenerowania raportów. Dodatkowo zespoły zawodowe miały możliwość wspomagania się ankietą dotyczącą ogólnych uwag do konstrukcji i zawartości merytorycznej PPKZ i KZSZ zamieszczoną w przestrzeni „Forum międzybranżowe” na platformie edukacyjnej.

 

Na podstawie rekomendacji PPS oraz wniosków z raportów z poprzednich projektów opracowano metodologię modernizacji PPKZ.

W pierwszym etapie prac w tym zadaniu powołano zespół ds. opracowania metodologii modyfikacji podstaw PKWZ (8 osób). Eksperci zostali zobowiązani do ustalenia szczegółowych wskazań dotyczących zarówno opracowania zmodyfikowanej podstawy programowej kształcenia w zawodach, jak i samej struktury zmodyfikowanej podstawy programowej kształcenia w zawodzie w oparciu o aktualne uregulowania prawne.

Właśnie zakończyła się rekrutacja uzupełniająca autorów oraz redaktorów merytorycznych do prac związanych z opracowaniem zmodyfikowanych PPKZ. Do końca 2016 roku planuje się opracowanie 54 zmodyfikowanych podstaw programowych.

W dniach 8-9 października odbyło się pierwsze (z dwóch) spotkanie dla autorów PPKZ.

Powołane zespoły autorów zmodyfikują 54 podstawy programowe kształcenia w zawodach na podstawie metodologii opracowanej przez ekspertów, która również uwzględnia rekomendacje pracodawców. Każda ze zmodernizowanych podstaw programowych zostanie zweryfikowana przez dwóch recenzentów.

Wypracowane w projekcie rekomendacje dot. zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w zakresie pożądanych typów szkół i kwalifikacji oraz dotyczące zmian w podstawach programowych kształcenia w zawodach zostaną przekazane ministrom właściwym dla zawodów w celu ich uwzględnienia w przepisach prawa.

Projekty PPKZ zostaną poddane procesowi legislacyjnemu, a następnie wejdą jako obowiązujące do praktyki szkolnej. 5 lat od zakończenia realizacji projektu będą one powszechnie dostępne na stronie internetowej prowadzonej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Elżbieta Żochowska
Ekspert Wiodący Zadania 1
e-mail: elzbieta.zochowska@ore.edu.pl 

 

 

Dodaj komentarz