europasswybierz studiadoradztwo edukacyjno-zawodowe

Jan Amos Komeński[1] mówił: „Szkoła powinna objąć wszystkie dzieci, skoro bowiem do tej samej szkoły uczęszczają dzieci rodziców bogatych i biednych, dziewczęta i chłopcy, starsze i młodsze – to mogą także uczęszczać bardziej i mniej zdolne. Dzieciom słabszym i ograniczonym szkoła powinna poświęcić więcej czasu, wysiłku i troski”. Jest to wizja szkoły dla każdego dziecka.

Rozporządzenie MEN z 2009 r. wprowadza nowy model nadzoru pedagogicznego[1]. Jednym z jego elementów jest ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna działań edukacyjnych szkół i placówek. Dyrektor szkoły odpowiada za zorganizowanie procesu ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do podejmowania działań w celu poprawy pracy szkoły. Ewaluacja wewnętrzna to systematyczny proces, odpowiadający na pytanie: czy to, co robimy, przynosi zamierzone efekty?