Od Lidera Edukacji Zawodowej, Oskara po Szkołę z Pasją. Przyklad pozytywnej współpracy szkoły i pracodawcy

Współpraca szkół z pracodawcami w procesie kształcenia zawodowego ma dzisiaj bardzo ważny wymiar . W wielu branżach obserwuje się duże zainteresowanie pracodawców szkołami, procesem kształcenia uczniów szkół zawodowych oraz absolwentami. W 2012 r. pracodawcy zostali zaproszeni przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i szkoły zawodowe do współopracowania programów nauczania do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach obowiązującej od 1 września 2012 r. oraz do organizowania egzaminów zawodowych z kwalifikacji w danym zawodzie. Szkoły i pracodawcy odpowiedzialni są za rozwój zawodowy ucznia szkoły zawodowej, za przygotowanie go do zawodu, do wejścia na rynek pracy. Współpraca szkoły z pracodawcami dotyczy np. tworzenia klas patronackich, doposażenia bazy technodydaktycznej szkoły, pracowni zawodowych, ośrodków egzaminacyjnych, szkoleń zawodowych, branżowych dla uczniów i nauczycieli, wizyt zawodoznawczych, stypendiów fundowanych, konkursów zawodowych, organizowania staży zawodowych, praktyk zawodowych itp.

W procesie kształcenia zawodowego podejmowane są przez szkoły działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, wdrażaniu idei umiejętności „uczenia się przez całe życie”.

Rozpoczęcie nauki w oparciu o wymagania nowej podstawy programowej dla zawodów i zmieniające się wymagania sprzętowe w zakresie realizacji bloku zajęć praktycznych i praktyk zawodowych spowodowały iż zarówno szkoła, jak i pracodawcy, podjęli szereg działań związanych z modernizacją bazy sprzętowej, jak również na rzecz wzmocnienia bilateralnej współpracy. Było to konieczne w związku z pojawieniem się w podstawach programowych nowych kwalifikacji, które wymagają od realizujących proces dydaktyczny nie tylko nowego sprzętu, ale również odpowiednio przygotowanych nauczycieli i szkoleniowców.

W tym obszarze współpraca Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta z Krakowa z firmą Multiprojekt z Krakowa zapoczątkowana w 2009 r. została zacieśniona i obecnie dotyczy także pozyskiwania dydaktycznych zestawów sterowników programowalnych oraz dokumentacji i oprogramowania pozwalającego w szczególności na realizację wymagań programowych kwalifikacji E.03., E.18 oraz E.19. dla zawodu technik mechatronik.

W 2011 r. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta razem z firmą Multiprojekt z Krakowa w oparciu o swoje doświadczenia dotyczące stworzenia w 2009 r. w ZSM nr 1 Ośrodka Egzaminacyjnego dla zawodu technik mechatronik, opracowania programu zajęć pozalekcyjnych, podczas których uczniowie przygotowywali się do Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektryczno-Elektronicznej w grupie mechatronicznej organizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz doświadczenia z zakresu testowania sprzętu przemysłowego w pracowniach szkolnych przeznaczonego na pomoce dydaktyczne, opracowania technicznego projektu polsko-niemieckiego w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół zgłosił szkołę do konkursu „Lider Edukacji Zawodowej”. Dzięki współpracy międzynarodowej, dokonaniom edukacyjnym i działaniom wychowawczo-opiekuńczym oraz współpracy z Multiprojektem szkoła zajęła w nim w 2011 r. pierwsze miejsce w zawodzie technik mechatronik w branży elektryczno-elektronicznej i teleinformatycznej. Głównym celem konkursu było wyłonienie i promocja szkół osiągających wysoką jakość i efektywność kształcenia zawodowego. Konkurs był projektem systemowym realizowanym przez KOWEZiU w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”. W nagrodę szkoła pozyskała dwie pracownie: językową i informatyczną.

Pozytywna współpraca Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 z firmą „Multiprojekt” przyczyniła się również do zdobycia w 2012 r. przez szkołę i firmę pierwszego miejsca w Polsce w zawodzie technik mechatronik w branży elektryczno-elektronicznej i teleinformatycznej oraz statuetki Oskara Zawodowego w konkursie „Szkoła dla rynku pracy”(więcej na: http://edukator.koweziu.edu.pl). Konkurs ten był również projektem systemowym realizowanym przez KOWEZiU w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca był profesjonalny film promujący szkołę i firmę, który można obejrzeć na https://www.youtube.com.

Współpraca ZSM nr 1 z firmą Multiprojekt dotyczy także wspierania nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy cały czas korzystają z bezpłatnego doradztwa i wsparcia technicznego firmy. Systematyczne konsultacje z jej przedstawicielami przyczyniają się do coraz lepszego wykorzystania posiadanego sprzętu i oprogramowania tak, aby w ramach realizowanych zajęć w jak największym stopniu zbliżać uczniów do praktyki przemysłowej w tym zakresie.

Przedstawiciele firmy Multiprojekt zawsze chętnie dzielą się własnym doświadczeniem i wiedzą. Od 2013 r. Firma Multiprojekt (obecnie Multiprojekt Automatyka Sp. z o. o.) wraz z ZSM nr 1 uczestniczy w Małopolskim Festiwalu Zawodów – Targach Edukacyjnych, na którym prezentujemy najnowsze stanowiska dydaktyczne, osiągnięcia techniczne uczniów oraz rezultaty wspólnych działań. Małopolski Festiwal Zawodów organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Ważnym elementem Festiwalu Zawodów jest prezentacja oferty edukacyjnej branży mechaniczno-mechatronicznej oraz elektryczno-elektronicznej, dziedzin, w których współpraca szkoły z firmą jest najbardziej istotna i przynosi najwięcej korzyści jej realizatorom.

Firma Multiprojekt aktywnie uczestniczyła również w latach 2011-2013 w realizacji technicznego projektu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół realizowanego we współpracy ze szkołą partnerską w Neunkirchen w Niemczech oraz z niemieckimi firmami branży mechatronicznej. Tematem projektu było opracowanie wspólnej platformy pracy dla stworzenia automatycznego systemu obróbki i wiercenia opartego na elektropneumatyce i sterowanego poprzez sterownik PLC. Strona polska odpowiedzialna była za wykonanie części mechatronicznej urządzenia, czyli zaprogramowanie jego działania zgodnie z ustalonymi ze stroną niemiecką schematami. Za ten projekt szkoła polska zdobyła pierwsze wyróżnienie w kategorii instytucjonalnej programu Comenius w konkursie EduInspiracje 2013 organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekt Comenius Partnerskie Projekty Szkół pt. „Opracowanie wspólnej platformy pracy dla stworzenia układu elektryczno-pneumatycznego” został wpisany przez FRSE na listę projektów – dobrych praktyk w akcji Partnerskie Projekty Szkół w latach 2011-2013. Więcej informacji na stronie http://www.comenius.org.pl.

Dzięki szeroko rozumianej współpracy i wsparciu szkoły przez firmę Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o. w latach 2013 i 2014 w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich o Nagrodę i Dyplom Prezesa Stowarzyszenia SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych, uczniowie Technikum Mechanicznego nr 15 zdobyli II miejsce w Polsce i wyróżnienie uzyskując tytuł Technik Absolwent 2013 a w 2014 r. tytuł Super Technik Absolwent 2014.

Przykład pozytywnej współpracy ZSM nr 1 i firmy Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o. jest prezentowany na warsztatach, konferencjach organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Małopolskiego Partnerstwa na rzecz kształcenia ustawicznego, do którego ZSM Nr 1 należy od 2010 r. oraz na konferencjach dotyczących dobrych przykładów współpracy wzajemnej organizowanych przez Wydział Edukacji Gminy Miejskiej Kraków czy inne instytucje oświatowe. Przykład dobrej praktyki – współpracy ZSM nr 1 i firmy Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o. został zaprezentowany np. 1 grudnia 2014 r. przez dyrektora ZSM nr 1 podczas konferencji MEN w Krakowie pt. „Możliwości i korzyści wynikające ze współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi – dziś i jutro”.

Firma Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o. włączyła się również w nowy innowacyjny projekt polsko-chorwacki dotyczący zbudowania osobistego urządzenia mobilnego typu Segway. Za ten projekt zgłoszony na konkurs pt. Małopolska Szkoła z Pasją, a organizowany przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Technikum Mechaniczne 15 w listopadzie 2014 r. zdobyło I miejsce i tytuł Małopolskiej Szkoły z Pasją w województwie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Pierwszą nagrodą był profesjonalny film o realizowanym projekcie i szkole, która zdobyła I miejsce w Małopolsce, który jest dostępny na https://www.youtube.com.

Pozytywna bilateralna współpraca szkoły i firmy zgłoszona w 2014 r. na konkurs KOWEZiU pt. „Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły” również została doceniona przez komisję konkursową. Technikum Mechaniczne nr 15 w konkursie tym zdobyło I miejsce w Polsce w zawodzie technik mechatronik w branży elektryczno-elektronicznej i teleinformatycznej.

Pozytywna współpraca edukacyjna pomiędzy ZSM nr 1 a firmą Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o. datowana od 2009 r. przyczynia się do wielu sukcesów edukacyjnych szkoły. Pracodawca natomiast dzieli się zdobytym edukacyjnym doświadczeniem także z innymi szkołami, w innych województwach (świętokrzyskie, podkarpackie), promuje firmę na płaszczyźnie edukacji, zdobywa bardzo dobrych pracowników, poszerzenia obszar działalności firmy o edukację, szkolenia.

Konkursy takie jak „Lider Edukacji Zawodowej”, „Szkoła dla Rynku Pracy” czy „Szkoła dla Pracodawców, Pracodawcy dla Szkoły” promują kształcenie zawodowe, szkoły i pracodawców współpracujących ze szkołami zawodowymi na płaszczyźnie edukacji w środowisku lokalnym i regionalnym, wzmacniają wzajemną współpracę i rozwijają ją.

 

mgr inż. Bożena Mayer-Gawron
Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie
e-mail: mayer.bozena@gmail.com

Dodaj komentarz