O umiejętnościach cyfrowych – konferencja

Konferencja zatytułowana „Umiejętności cyfrowe 2017.pl”, zorganizowana przez Partnerów Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych (SPRUC) i Lidera Cyfryzacji w Polsce, odbyła się 21 czerwca 2017 roku w siedzibie Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy Samsung Polska w Warszawie. Jej celem była:

  • mobilizacja administracji rządowej i samorządowej; sektora gospodarczego, akademickiego, edukacyjnego i pozarządowego oraz opinii publicznej w Polsce do współpracy na rzecz pełnego wykorzystania przez obywateli potencjału rozwojowego technologii informacyjnych.

Podczas pięciu kolejnych sesji poruszono następujące zagadnienia:

I. Umiejętności cyfrowe – gdzie jesteśmy? Rozwój cyfrowy i umiejętności cyfrowe w Unii Europejskiej i w Polsce 2017.

Z zaprezentowanej diagnozy umiejętności cyfrowych obywateli w Polsce i UE, na podstawie raportu z badań poziomu umiejętności cyfrowych mieszkańców państw członkowskich przeprowadzonych przez Komisję Europejską – DESI 2017 (Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego)[1], wynika że jedynie 44% Polaków posiada podstawowe umiejętności poruszania się po „cyfrowym” świecie.

II. Megatrendy w rozwoju cyfrowym – co nas czeka? Komu i jakie umiejętności cyfrowe będą potrzebne?

Eksperci dyskutowali o najnowszych trendach w technologiach informacyjnych, wpływie tych technologii na prywatne i zawodowe życie obywateli oraz na rynek pracy. Dziś nieuchronną przyszłością wydają się autonomiczne pojazdy, inteligentne systemy zarządzania urządzeniami zainstalowanymi w domu czy biurze poprzez zewnętrzne moduły sterujące, wyłącznie wirtualne pieniądze. Internet stworzył wszechobecne media, które walczą o naszą uwagę wszystkimi środkami jednocześnie – tekstem, obrazem, dźwiękiem i animacją na wyświetlaczach w środkach komunikacji publicznej, przy sklepowych kasach, w smartfonach… Wyzwaniem dla pracodawców jest optymalne wykorzystywanie potencjału funkcjonujących na rynku pracy kilku pokoleń (X, Y, Z), reprezentujących różne podejście do życiowych wyborów, rozwoju osobistego, rynku pracy, edukacji oraz do sfery prywatnej i publicznej. Wyzwaniem dla usługodawców jest przygotowanie atrakcyjnej oferty i obsługa tak zróżnicowanych klientów.

III. Kompetencje Cyfrowe – jak je zdobywać i robić to szybciej.

Dyskusja w grupach, w formacie Knowledge Café, dotyczyła siedmiu recept na poprawę stanu umiejętności cyfrowych proponowanych przez SPRUC:

Chcemy aby:

  1. Uczniowie byli przygotowywani do życia w cyfrowej przyszłości – Szkoła umiejętności XXI wieku.
  2. Dzieci powszechnie uczyły się programowania.
  3. Wszyscy nauczyciele byli kształceni w zakresie kompetencji cyfrowych i bezpieczeństwa w sieci.
  4. Talenty informatyczne, które budują wizerunek Polski jako kraju zdolnych umysłów, były rozwijane i pielęgnowane.
  5. Absolwenci różnych typów szkół byli przygotowani do wyzwań na coraz bardziej cyfrowym rynku pracy.
  6. Świadomość cyfrowa wszystkich obywateli była podnoszona i utrwalana.
  7. Powstające usługi e-administracji i inne usługi cyfrowe były dostępne także dla obywateli ze specjalnymi potrzebami.

W ramach grup własnymi doświadczeniami, spostrzeżeniami oraz praktycznymi rozwiązaniami podzielili się przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Fundacji Orange, Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania, Fundacji Widzialni, Fundacji Liga Niezwykłych Umysłów i in.

IV. Jak realizować recepty na poprawę poziomu umiejętności cyfrowych obywateli?

Konferencja umożliwiła wymianę poglądów i pomysłów służących podniesieniu umiejętności cyfrowych. O ich realizacji dyskutowali eksperci oraz przedstawiciele: Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, urzędów marszałkowskich, środowiska akademickiego, biznesu, organizacji społecznych. Zwrócono uwagę na znaczenie włączenia nauczania programowania komputerowego do podstawy programowej kształcenia informatycznego na każdym etapie edukacyjnym – wprowadzenia powszechnego nauczania programowania w polskich szkołach od roku szkolnego 2017/2018, jak też realizowanych programów i projektów, np. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, rządowego projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) – „100 Mega na 100-lecie”, dla rozwijania kompetencji cyfrowych czy wyrównywania szans wszystkich obywateli. Wdrożenie OSE – telekomunikacyjnej sieci dostępu nowej generacji, łączącej wszystkie jednostki oświatowe na terytorium Polski i zapewniającej dostęp do usług i zasobów cyfrowych dedykowanych dla podmiotów edukacyjnych – pozwoli m.in. wprowadzić nowe formy kształcenia dla przedmiotów obecnie nauczanych oraz nowych programów nauczania kompetencji i umiejętności cyfrowych[2].

V. Ogłoszenie Listy 100 osób wyróżnionych przez Szerokie Porozumienie za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce 2017[3].

Ze względu na dystans pomiędzy szybko rozwijającymi się technologiami informatycznymi a niedostatecznym postępem w ich używaniu przez Polaków, promocja podnoszenia umiejętności cyfrowych stała się głównym obszarem działalności Lidera Cyfryzacji. Z jego inicjatywy uczestnicy SPRUC postanowili corocznie wyróżniać osoby za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce.

Uczestnicy konferencji otrzymali polskojęzyczną wersję raportu DigComp 2.0: Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli. Etap 1. Aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesienia[4], opublikowanego przez Komisję Europejską w 2016 r. Dokument ten przedstawia wersję 2.0 Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli (DigComp), po raz pierwszy opublikowanej w 2013 r., i stanowi pierwszą fazę aktualizacji Ramy. Wprowadza nowe słownictwo i uproszcza opisy, a także zawiera przykłady stosowania DigComp na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym. Opisy kompetencji cyfrowych są pogrupowane w pięciu obszarach – informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów – w jakich osoba posiadająca kompetencje cyfrowe musi sprawnie poruszać się.

Konferencja zainaugurowała cykl corocznych konferencji poruszających problematykę umiejętności cyfrowych, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia stanu realizacji podejmowanych działań w zakresie podnoszenia umiejętności cyfrowych Polaków. Była również okazją do inauguracji „Koalicji na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia” – nowej inicjatywy Komisji Europejskiej, której akredytowanym polskim przedstawicielem jest Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych. Tak duże zainteresowanie kompetencjami cyfrowymi wynika z faktu, że bezpośrednio przyczyniają się i mają wpływ na proces nabywania pozostałych kluczowych kompetencji, np. porozumiewania się w języku ojczystym i obcym, oraz są powiązane z wieloma umiejętnościami niezbędnymi obywatelom UE do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Małgorzata Koroś
nauczyciel-konsultant
Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ORE
e-mail: malgorzata.koros@ore.edu.pl

[1] Digital Economy and Society Index 2017 – Polska. Artykuł dostępny online – https://mc.gov.pl/files/pl_desi_country_profile_pl.pdf. Ostatni dostęp – 28.06.2017 r.

[2] Założenia projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Artykuł dostępny online – https://mc.gov.pl/aktualnosci/zalozenia-projektu-ustawy-o-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej. Ostatni dostęp – 28.06.2017 r.

[3] LISTA 100 SPRUC OGŁOSZONA! Artykuł dostępny online – http://umiejetnoscicyfrowe.pl/lista-100-spruc/. Ostatni dostęp – 27.06.2017 r.

[4] DigComp 2.0: Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli Etap 1. aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesienia. Raport Badawczy i Strategiczny JRC. Redaktor naukowy wydania polskiego: J. Pulwarski. Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne, ECDL Polska. Publikacja dostępna online: http://digcomp.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/digcomp-2.0-cz.-1.pdf. Ostatni dostęp – 28.06.2017 r.

Dodaj komentarz