O sytuacji dzieci w krajach bogatych

W trosce o przyszłe pokolenia. Dzieci w krajach bogatych w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju to pierwszy raport Centrum Badawczego UNICEF – Innocenti we Florencji, który przedstawia ocenę warunków i jakości życia dzieci w 41 krajach bogatych (tj. krajach o wysokich i średnich dochodach) w kontekście zrównoważonego rozwoju[i]. Badaniami objęto państwa Unii Europejskiej, w tym Polskę, oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w tym: Australię, Chile, Izrael, Japonię, Koreę Południową, USA.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) zawiera dokument Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030[ii], przyjęty 25.09.2015 r. podczas Szczytu ONZ w Nowym Jorku. Obejmują one 17 celów, 169 zadań i 304 wskaźników[iii], dzięki którym w 2030 r. ludzie będą żyć lepiej, zdrowiej i bezpieczniej pod względem społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Osiągnięcie Celów, ustalonych na poziomie globalnym i przełożonych na działania krajowe i regionalne uwzględniające lokalne uwarunkowania, pozwoli na zapewnienie przyszłym pokoleniom takich samych możliwości, z jakich korzysta pokolenie obecne.

Tabela 1. Cele Zrównoważonego Rozwoju

Autorzy raportu W trosce o przyszłe pokolenia… koncentrują się na dziesięciu Celach Zrównoważonego Rozwoju, tj. na Celu 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 i 16 – uznanych za najbardziej istotne dla oceny warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Opisują sytuację dzieci, biorąc pod uwagę m.in. warunki życia, stan zdrowia, dostęp do edukacji, zatrudnienie, równość szans.

 

Tabela 2. Wyniki krajów w zakresie wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju

W rankingu, według średniej wyników osiągniętych w zakresie każdego z Celów, porównano 41 krajów na tle 25 wskaźników. Sklasyfikowanie kraju na 1 miejscu oznacza uzyskanie najwyższego wyniku, na 41 miejscu – najniższego wyniku.

Kraje o wysokich dochodach, inwestując w opiekę zdrowotną i edukację dla małych obywateli, umożliwiają dzieciom lepsze wykorzystanie ich potencjału dla dobra społeczeństwa. Jednak wysoki dochód narodowy nie zawsze gwarantuje utrzymanie odpowiednich warunków i jakości życia dzieci; podobnie postęp nie przynosi korzyści wszystkim dzieciom i w rzeczywistości ich sytuacja może ulec pogorszeniu. Potwierdza to zajmowanie ostatnich miejsc w rankingu przez państwa, takie jak Stany Zjednoczone czy Japonia, i odwrotnie – pierwszych miejsc przez państwa, takie jak Meksyk czy Turcja. Należy zaznaczyć, że żaden kraj nie osiąga dobrych wyników we wszystkich objętych badaniem wskaźnikach dotyczących warunków i jakości życia dzieci.

Bezpieczeństwo żywnościowe jest miarą w zakresie głodu i odżywiania dla Celu 2. Brakuje tego bezpieczeństwa, gdy nie ma pewnego dostępu do wystarczającej, bezpiecznej i pełnowartościowej żywności. Z tego powodu cierpi jedno na 20 dzieci w Chorwacji, Niemczech, Japonii, Republice Korei, Szwecji i Szwajcarii; jedno na 5 dzieci w Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, na Litwie; jedno na 4 dzieci w Bułgarii i Rumunii; jedno na 3 dzieci w Meksyku i Turcji. Istotne jest wyeliminowanie wszelkich form niedożywienia do 2030 roku, m.in. niedowagi i nadwagi.

Wskaźnikiem Celu 4. są wyniki uczniów w zakresie podstawowych umiejętności obejmujących czytanie, matematykę i nauki przyrodnicze. W 2015 r. największy odsetek dzieci osiągających podstawowy poziom z tych trzech umiejętności miały Estonia, Japonia, Finlandia i Kanada; najniższy – Bułgaria, Chile, Rumunia, Turcja.

W ramach Celu 8. bierze się pod uwagę odsetek młodych ludzi, którzy nie pracują, nie uczą się, nie dokształcają się (najlepszy wynik czyli najniższy odsetek osiągnęła Japonia, najgorszy czyli najwyższy odsetek – Turcja), a także odsetek dzieci żyjących w gospodarstwach domowych, w których nikt z dorosłych nie wykonuje odpłatnej pracy (najlepszy wynik osiągnęła ponownie Japonia, najgorszy – Irlandia).

Podsumowując, raport przedstawia wyniki 41 krajów dotyczące realizacji wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju i jednocześnie wskazuje obszary, na których należy skoncentrować starania polityczne lub inwestycje publiczne umożliwiające poprawę wyników. Ukazuje również braki i niedoskonałości danych wymagające znalezienia rozwiązań. W pełni uzasadnia opinię, że poprawa warunków i jakości życia dzieci zależy od współpracy krajów ukierunkowanej na podjęcie ogólnoświatowych działań, ponieważ na osiągnięcie Celów wpływają zarówno czynniki krajowe jak i ponadnarodowe, np. migracje, zanieczyszczenie środowiska.

 

Małgorzata Koroś
nauczyciel-konsultant
Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ORE
e-mail: malgorzata.koros@ore.edu.pl

[i] UNICEF Office of Research (2017), „W trosce o przyszłe pokolenia. Dzieci w krajach bogatych w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju”, Innocenti Report Card 14, UNICEF Office of Research – Innocenti, Florencja. Publikacja dostępna online – https://www.unicef.pl/Co-robimy/Publikacje/Raport-UNICEF-W-trosce-o-przyszle-pokolenia.-Dzieci-nbsp-w-krajach-bogatych-w-kontekscie-Celow-Zrownowazonego-Rozwoju. Ostatni dostęp: 20.07.2017 r.

[ii] Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 (Transforming Our World: The 2030 Agenda for Global Action). Publikacja dostępna online – https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/srodowisko/miedzynarodowe_aspekty_zrownowazonego_rozwoju/Polska_wersja_jezykowa_dokumentu_Przeksztalcamy_nasz_swiat._Agenda_na_rzecz_zrownowazonego_rozwoju_2030..pdf. Ostatni dostęp: 20.07.2017 r.

[iii] Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju jest publicznie dostępnym narzędziem, służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój na poziomie kraju, regionów, województw i powiatów. Dostęp online – http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/index.jsf?jezyk=pl. Ostatni dostęp: 20.07.2017 r.

 

Dodaj komentarz