Konferencja Efektywne Kształcenie Dorosłych

W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w Polsce (European Vocational Skills Week) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowało 8 grudnia 2016 r. konferencję poświęconą skutecznemu kształceniu dorosłych. Do udziału w niej zaproszono andragogów, przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, instytucji wspierających działania CKU oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów CKU.

Czwartkowa konferencja zainicjowała cykl spotkań poświęconych kształceniu dorosłych. Konferencja Efektywne Kształcenie Dorosłych miała na celu promocję i wsparcie CKU, które pomagają uzupełnić wykształcenie, świadczą doradztwo zawodowe, a przede wszystkim dają szansę uzupełnienia kwalifikacji i szybkiej zmiany profesji oraz przyczyniają się do uczenia się przez całe życie polskiego społeczeństwa.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane metody i formy wspierania kształcenia dorosłych przez organ nadzoru pedagogicznego, doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji projektu międzynarodowego w ramach programu Erasmus+ pt. Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych a szanse i nowe wyzwania dla Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, doświadczenia w kształceniu dorosłych w CKU w Polsce, metody i formy stosowane w doskonaleniu nauczycieli, doświadczenia wyniesione ze spotkań z dorosłymi słuchaczami oraz został omówiony wolontariat dla dorosłych jako forma wpływająca pozytywnie na jakość kształcenia dorosłych realizowany w szkołach dla dorosłych.

Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron omówiła współczesne wyzwania dla kształcenia dorosłych w Polsce, a także przedstawiła dwa projekty pozakonkursowe realizowane przez ORE w ramach PO WER (Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie oraz 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki) i finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a które dotyczą kształcenia zawodowego i ich celem jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

 

Bożena Mayer-Gawron
wicedyrektor ORE
e-mail: bozena.mayer-gawron@ore.edu.pl

 

 

Dodaj komentarz