Klasy patronackie – dobra praktyka w szkole zawodowej

Klasy patronackie w Technikum Nr 3 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach to przykład dobrej praktyki w szkole zawodowej.

 

Analizując potrzeby i oczekiwania uczniów wybierających naukę w szkole zawodowej oraz wychodząc naprzeciw lokalnej sytuacji na rynku pracy 1 września 2016 r. szkoła zawarła porozumienia z zakładani pracy dotyczące objęcia patronatów nad klasami kształcącymi się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik kelner oraz cukiernik i kucharz. Naszym celem była identyfikacja potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych oraz przygotowanie absolwenta do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Każda klasa I w naszej szkole realizuje nowatorski program. W ramach patronatów organizowane są zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, staże zawodowe i ich dofinansowanie, szkolenia i warsztaty dla uczniów i nauczycieli, wycieczki programowe do zakładów, uczestnictwo w targach branżowych i wydarzeniach mających popularyzować kształcenie zawodowe, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły poprzez przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do realizacji zajęć dydaktycznych w pracowniach przedmiotowych, pomoc merytoryczna i finansowa w organizacji i przeprowadzeniu przez szkołę konkursów/pokazów kulinarnych, prowadzenie pokazów i innych zajęć dla uczniów przez przedstawicieli zakładów patronackich, fundowanie nagród i stypendiów.

Fot. 1. Konkurs kulinarny z Karolem Okrasą

 

Celem projektu jest:

– realizacja zajęć praktycznych i praktyki zawodowej w atrakcyjny sposób poprzez współpracę z wiodącymi w regionie hotelami, restauracjami, cukierniami,

– pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności uczniów i nauczycieli poprzez projekty partnerskie, możliwość korzystania z doświadczeń liderów kulinarnych w regionie,

– podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez dostęp do nowoczesnej infrastruktury kulinarnej zakładów patronackich,

– identyfikacja potrzeb i dostosowanie się uczniów szkoły do wymagań lokalnych pracodawców (patronów),

– lepsze przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,

– promocja umiejętności zawodowych uczniów.

Fot. 2. Konkurs kulinarny Świętokrzyski Talerz Młodego Kucharza z Teo Vafidisem

Małgorzata Banasik-Rusak
Dyrektor Technikum Nr 3 i ZSZ Nr 3 im. Danuty Siedzikówny „Inki”
w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach
e-mail: zsps-kielce@wp.pl

 

Dodaj komentarz