Jakość w kształceniu i szkoleniu zawodowym

W seminarium wzięli udział przedstawiciele instytucji ze świata edukacji, nauki i pracy. Uczestników spotkania powitali: dyrektor IBE Michał Federowicz i wicedyrektor KOWEZiU Witold Woźniak. Uczestnicy seminarium reprezentowali szerokie spektrum firm i instytucji z różnych branż.
Nauka prowadzona równolegle z pracą daje dziś zamierzone efekty. Obecnie nie tylko rynek pracy jest konkurencyjny, ale i rynek edukacji podlega prawom konkurencji. Jakość rodzi się z potrzeby – wysoka jakość kształcenia i szkolenia zawodowego umożliwia skuteczną konkurencję dla uczestników obu tych obszarów.

Jaki jest europejski kontekst działań projakościowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym?

Europejska sieć wsparcia jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym EQAVET skupia państwa członkowskie oraz partnerów społecznych w celu wspierania i współpracy europejskiej w zakresie rozwoju i poprawy jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym za pomocą europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym. W każdym kraju Unii Europejskiej istnieją Krajowe Punkty Referencyjne, które skupiają różne instytucje państwowe i regionalne, partnerów społecznych, organizatorów szkoleń i kształcenia zawodowego w celu zjednoczenia działań na rzecz podnoszenia jakości szkolenia i kształcenia zawodowego. W Polsce taką funkcję pełni Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Spotkanie sieci EQVET – co nowego?

  • Podsumowano seminaria sektorowe w latach 2011-2013: ważna jest komunikacja, a brakuje dialogu, istotne jest promowanie kształcenia zawodowego, brakuje pracodawców do współpracy w kwestii kształcenia zawodowego.
  • Prognozowano zapotrzebowanie na kompetencje – trzeba być przygotowanym na niedopasowanie kompetencji.
  • Omówiono zagadnienie związane z potwierdzeniem kompetencji w kontekście zapewnienia jakości i porównywalności w UE.
  • Rozważano rolę doradztwa zawodowego oraz stały rozwój kompetencji nauczycieli i trenerów ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych.

Jak wygląda zapewnienie jakości kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji?

Ten ważny dla jakości w edukacji temat przedstawiła dr Magdalena Dybaś z IBE. Potrzeby kwalifikacji określają osoby uczące się oraz pracodawcy. Na jakość kwalifikacji nadanej osobie składa się z jednej strony jakość opisu tej kwalifikacji, ale jednocześnie jakość walidacji z uwzględnieniem różnych ścieżek dojścia do kwalifikacji.

Dr M. Dybaś wskazała, że każda kwalifikacja musi być dobrze przemyślana: powinna być realna, aktualna i adekwatna do potrzeb. Natomiast proces nadania kwalifikacji powinien być dostępny, transparentny, efektywny i wiarygodny.

Kim będą osoby walidujące?

W dyskusji padły propozycje, że osoby te powinny posiadać wiedzę związaną z określoną kwalifikacją, a jednocześnie procesem walidacji. Inny pomysł dotyczył powstania nowej kwalifikacji – asesora zajmującego się walidacją. Takie rozwiązania istnieją już w innych krajach.

Jakie miejsce w systemie zapewnienia jakości zajmują elementy procesu walidacji i certyfikacji?

Zachodzi sprzężenie zwrotne między wewnętrznym i zewnętrznym systemem zapewnienia jakości a elementami procesu walidacji i certyfikacji.

System zarządzania jakością oparty o standardy regionalne

Uczestnicy seminarium mieli okazję poznać system zarządzania jakością oparty na Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych. Iwona Musz – przedstawiciel Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce WUP Kraków zaprezentowała grupy opracowanych w systemie standardów.

Dotyczą one następujących obszarów:

  • przebieg usług szkoleniowych
  • potencjał kadry dydaktycznej
  • warunki organizacyjne
  • zarządzanie instytucją szkoleniową.

Standardy napisane są językiem efektów kształcenia, są dostosowane do potrzeb uczących się, programy oparte są na aktualnej rzetelnej wiedzy. System sprawdza się w praktyce na tyle w praktyce, że uzyskał już 100 znaków jakości. System ten zapewnia, że instytucja publiczna przejrzyście przekazuje informacje na rynek usług.

Modelowa współpraca w praktyce

Krzysztof Świerk przedstawił pracę i działania Zespołu Szkół Technicznych w Turku.

Rozwój szkoły nastąpił/następuje poprzez projakościowe działania wspomagane funduszami europejskimi oraz współpracą z pracodawcami i uczelniami.

W jaki sposób szkoła kształci wykwalifikowane kadry bez problemu odnajdujące się na rynku pracy?

– Posiada akredytowane pracownie dydaktyczne.

– Wdraża innowacyjne programy na rzecz edukacji.

– Współpracuje w ramach strategicznych umów partnerskich z przemysłem i uczelniami.

– Uwzględnia prognozy zatrudniania w planowaniu kierunków kształcenia.

– Tworzy warunki pracy dla kadry pedagogicznej oraz dla pasjonatów i fachowców z przemysłu.

TQM sprawdza się w praktyce!

Zaprezentowany przykład wdrożenia systemu jakości w przedsiębiorstwie CELSA „Huta Ostrowiec” wzbudziły podziw uczestników spotkania ze względu na szeroki zakres zmian i zaangażowanie pracowników. Działania te są doskonałym przykładem na skuteczne wykorzystywanie zasad TQM w praktyce.

Kompetencje na polskim rynku pracy

Paulina Zaręba z Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami w swoim wystąpieniu stwierdziła, że niestety na polskim rynku pracy obserwowane jest niedopasowanie kompetencyjne. Aż 75% badanych pracodawców wskazuje na problem z rekrutacją osób o odpowiednich kompetencjach. M.in. obserwowany jest niedobór kompetencji w zakresie języków obcych, umiejętności łączenia teorii z praktyką, umiejętności organizacji pracy, kontaktu z klientem i obsługi klienta. Pracodawcy cenią u młodych pracowników dążenie do realizacji własnego celu.

Słowo końcowe – a właściwie początek!

Uczestnicy seminarium wyszli wzbogaceni w wiedzę o pragmatycznym, praktycznym wymiarze jakości – wzbogaceni o wiedzę jak kojarzyć jakość z praktycznymi działaniami. Podkreślali jak ważne jest promowanie kształcenia zawodowego i wzbudzanie wśród interesariuszy zaufania do kwalifikacji.

Niech przykłady tych dobrych praktyk staną się początkiem, a także kontynuacją lokalnych, regionalnych i w skali całego kraju działań projakościowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym!

Na stronie: http://new.koweziu.edu.pl można znaleźć prezentacje przedstawione w trakcie seminarium.

Bogdan Kruszakin
nauczyciel konsultant WDN KOWEZiU
e-mail: b.kruszakin@koweziu.edu.pl

Jolanta Podłowska
nauczyciel konsultant WKZiU KOWEZiU
e-mail: j.podlowska@koweziu.edu.pl

Elżbieta Żochowska
nauczyciel konsultant WKZiU KOWEZiU
e-mail: e.zochowska@koweziu.edu.pl

Dodaj komentarz