Edukacyjne Forum Kwalifikacji Zawodowych

Mając na uwadze wysoką jakość sytemu oświaty, w tym poradnictwa zawodowego, Firma Euro-Forum w ramach projektu<strong> „Edukacyjne Forum Kwalifikacji Zawodowych”</strong> opracowała materiały metodyczno-informacyjne z zakresu poradnictwa zawodowego.

Przygotowane produkty skierowane są do uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, osób uczęszczających do placówek systemu oświaty, osób niepełnosprawnych, szkolnych doradców zawodowych, nauczycieli oraz specjalistów pracujących w wyżej wymienionych placówkach, a zajmujących się poradnictwem zawodowym, rodziców i opiekunów uczniów uczęszczających do wyżej wymienionych placówek oraz instytucji oświatowych prowadzących doradztwo edukacyjno-zawodowe.

W skład opracowanych materiałów wchodzą:

edu2

 

Katalog Kwalifikacji Zawodowych

Katalog Kwalifikacji Zawodowych to narzędzie metodyczno-informacyjne służące do zapoznania ze wszystkimi kwalifikacjami zawodowymi wyodrębnionymi na podstawie Rozporządzenia MEN z dn. 23.12.2011 r. z późniejszymi zmianami w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Katalog Kwalifikacji Zawodowych obejmuje 255 kwalifikacji zawodowych. Katalog Kwalifikacji Zawodowych dopełniają Zdydaktyzowane Karty Pracy z uczniem w formie gotowych zestawów ćwiczeń aktywizujących.

 edu3

Multimedialny Katalog Zawodów

edu4

 

 

Multimedialny Katalog Zawodów to interaktywne narzędzie, w skład którego wchodzą 194 prezentacje multimedialne oraz 6-8 quizów interaktywnych na jeden zawód. Prezentacje multimedialne zawierają:

  • zadania zawodowe
  • środowisko pracy
  • maszyny i narzędzia wykorzystywane w zawodzie
  • predyspozycje zdrowotne i osobowościowe do wykonywania danego zawodu
  • ścieżkę uzyskania zawodu oraz możliwości dalszego rozwoju

Za pomocą interaktywnych quizów i gier użytkownik ma możliwość sprawdzenia swoich predyspozycji do konkretnego zawodu.

edu5

 

Zawiera wywiady z przedstawicielami zawodów, którzy przedstawiają specyfikę swojej pracy, jej wady, zalety, możliwości rozwoju zawodowego.

114 wywiadów tekstowych:

edu6

 

50 wywiadów dźwiękowych i 30 wywiadów filmowych

 

Poradniki metodyczne

Elementem dopełniającym Katalog Kwalifikacja Zawodowych oraz Multimedialny Katalog Zawodów jest zestaw poradników metodyczno-informacyjnych zawierających niezbędne wskazówki merytoryczne z zakresu poradnictwa zawodowego w różnych typach szkół oraz metodykę pracy z Kartami Kwalifikacji, Kartami Pracy i Multimedialnym Katalogiem Zawodów. Trzy poradniki skierowane są do doradców zawodowych, nauczycieli i innych specjalistów realizujących poradnictwo zawodowe w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i w ramach kształcenia ustawicznego. Kolejne trzy przeznaczone są dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób będących słuchaczami w ramach centrum kształcenia ustawicznego.

edu8

 

Wszystkie opracowane materiały dostępne są bezpłatnie do pobrania pod adresem: www.efkz.quizforum.pl

Zachęcamy do korzystania z materiałów metodyczno-informacyjnych wytworzonych w ramach projektu Edukacyjne Forum Kwalifikacji Zawodowych.

Projekt „Edukacyjne Forum Kwalifikacji Zawodowych” zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3. upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe.

dr Magdalena Boczkowska
m.boczkowska@euro-forum.com.pl

Dodaj komentarz