Konferencja zatytułowana „Umiejętności cyfrowe 2017.pl”, zorganizowana przez Partnerów Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych (SPRUC) i Lidera Cyfryzacji w Polsce, odbyła się 21 czerwca 2017 roku w siedzibie Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy Samsung Polska w Warszawie.

31 marca 2017 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku odbył się finał VI Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy.

Celem projektu Powrót do Kariery – Program Wsparcia dla Kobiet (CCSP-W) jest zwiększenie świadomości współczesnego środowiska biznesowego wobec kobiet bezrobotnych, a także zachęcenie ich do powrotu na rynek pracy poprzez stworzenie specjalnych platform online.

Kampania społeczna „Start do kariery”[1], od 2014 roku cyklicznie prowadzona przez serwis Gumtree Polska, ma na celu aktywizację zawodową osób wchodzących na rynek pracy. W 2016 r. została zrealizowana III edycja programu „Start do kariery”, pod honorowym patronatem MRPiPS oraz KOWEZiU. Jej adresatami byli uczniowie oraz absolwenci techników i zasadniczych szkół zawodowych – w tej grupie szczególną uwagę zwrócono na sytuację absolwentek na rynku pracy, dopiero rozpoczynających karierę zawodową.

Cedefop przeprowadził analizy popytu na niektóre zawody i jego przyczyny. Oto wyniki.

Jak wynika z Diagnozy Społecznej 2015, najbardziej zadowoloną z pracy grupą zawodową w Polsce są lekarze, weterynarze i dentyści. Wśród nich aż 75% jest zdania, że wykonywane obowiązki zawodowe przynoszą im satysfakcję. Na kolejnym miejscu znalazły się fryzjerki i kosmetyczki, wśród których ponad 70% było zadowolonych ze swojej pracy.

Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie pierwszej edycji badania dotyczącego praktyk wynagradzania pracowników produkcji. Zostało ono przeprowadzone wśród 30 organizacji o rozbudowanych strukturach produkcyjnych. 90% z nich to firmy zagraniczne, a blisko 40% – zatrudniające powyżej 1 000 pracowników.

Polski Komitet Normalizacyjny zaprasza uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja”. Temat tegorocznej edycji konkursu to: „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów”.

Według wstępnych wyników Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy 2016, niemal co czwarty Polak (24,4%) jest wypalony zawodowo. Kolejne 9% pracuje w warunkach prowadzących do tego stanu, choć nie odczuwa jeszcze objawów.

Zgodnie z kodeksem pracy pracownik nie może zrzec się urlopu, wynagrodzenia za urlop, ani też ekwiwalentu za urlop. Ekwiwalent przysługuje wyłącznie w przypadku niewykorzystania należnego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W poniższym artykule dowiesz się, jak obliczyć wartość współczynnika ekwiwalentu na 2016 rok oraz wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

W Internecie dostępne są gotowe kalkulatory wynagrodzeń, które ułatwiają obliczenie płacy w ujęciu netto, czyli na rękę. Co ciekawe, nie wszyscy pracujący zdają sobie sprawę z tego jaka część ich wynagrodzenia brutto jest przeznaczana na różnego rodzaju składki. To ile wynoszą poszczególne składki odprowadzane z naszego wynagrodzenia może być ważne jeżeli chcemy sprawdzić, czy pracodawca opłaca je w prawidłowej wysokości.

Pojęcie mobbingu pochodzi od angielskiego słowa „mob”, które oznacza: motłoch, tłum, a także nękanie. Zgodnie z polskimi przepisami prawa pracy oznacza ono działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.