Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie fryzjerskim i gabinecie kosmetycznym

Magdalena Ratajska: BHP w branży fryzjersko-kosmetycznej. Podręcznik do kształcenia zawodowego. Szkoły ponadgimnazjalne. Warszawa: WSiP, 2016.

Podręcznik zawiera efekty kształcenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wspólne dla zawodów należących do branży fryzjersko-kosmetycznej. Jest przeznaczony do nauki:

 • sposobów zapewniania mikrobiologicznego bezpieczeństwa pracownika i klienta,
 • regulacji prawnych dla branży fryzjersko-kosmetycznej,
 • rozpoznawania zagrożeń dla zdrowia pracownika,
 • właściwego zachowania zapobiegającego wypadkom i chorobom zawodowym.

Składa się z ośmiu następujących rozdziałów:

 1. Budowa skóry i przydatków skórnych – 2 podrozdziały: Skóra, Przydatki skórne.
 2. Higiena – 5 podrozdziałów: Główne zadania i cele higieny, Higiena osobista, Higiena ubioru, Higiena snu, Higiena wypoczynku.
 3. Środki ochrony indywidualnej – 4 podrozdziały: Środki ochrony indywidualnej pracownika i klienta, Środki ochrony zbiorowej, Dezynfekcja, Sterylizacja.
 4. Zagrożenia w związku z pracą w gabinecie kosmetycznym i fryzjerskim – 5 podrozdziałów: Zagrożenia biologiczne, Zagrożenia chemiczne, Czynniki fizyczne, Czynniki psychofizyczne, Współczesne zagrożenia społeczne.
 5. Bezpieczny gabinet – 2 podrozdziały: Niektóre zabiegi w gabinecie, Zabiegi z zastosowaniem iniekcji.
 6. Pierwsza pomoc – 6 podrozdziałów: Ocena stanu poszkodowanego, Omdlenie, Zadławienie, Ciało obce w oku, Rany, Wstrząs anafilaktyczny, Oparzenia, Urazy kości i stawów, Cukrzyca, Padaczka.
 7. Najczęstsze choroby skóry, włosów i paznokci – 4 podrozdziały: Choroby włosów i mieszków włosowych, Choroby skóry, Choroby paznokci, dłoni i stóp, Zmiany alergiczne.
 8. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa w miejscu pracy – 10 podrozdziałów: Rodzaje gaśnic, Zasady postępowania podczas wystąpienia pożaru, Bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy, Nadzór nad warunkami pracy w Polsce, Najważniejsze obowiązki pracodawcy i pracownika dotyczące bhp, Ochrona pracy, Wypadki przy pracy, Dokumentacja w miejscu pracy, Ochrona środowiska, Ergonomia pracy.

W podręczniku omówiono zarówno zasady higieny obowiązujące w gabinecie fryzjersko-kosmetycznym, jak i zasady higieny zalecane w życiu codziennym. Podkreślono znaczenie dobrego zdrowia dla osoby wykonującej zawód w branży fryzjersko-kosmetycznej oraz wskazano najczęstsze dolegliwości wynikające ze specyfiki pracy i metody zapobiegania im. Zaprezentowano związane z pracą zagrożenia pochodzenia biologicznego, chemicznego i fizycznego, m.in. najczęściej występujące choroby skóry i jej przydatków (w tym paznokci: łuszczyca, grzybica). Poruszając zagadnienie ochrony w miejscu pracy, przedstawiono organy sprawujące nadzór nad warunkami pracy w Polsce – Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, Urząd Dozoru Technicznego – a także wymogi dotyczące ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Opisano dokładnie zasady udzielania pierwszej pomocy – np. w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, który może mieć charakter alergiczny – oraz zasady postępowania podczas pożaru.

Na początku każdego rozdziału wymieniono najważniejsze ZAGADNIENIA poruszane w jego podrozdziałach. Istotne treści wyeksponowano w kolorowych ramkach (np. cytowane przepisy prawne polskie i unijne) bądź wypunktowano, zilustrowano przykładami (np. sposoby obliczania roztworu roboczego środka do dezynfekcji) i rysunkami (np. Kryza fryzjerska, Wzór karty wypadku), oznaczono wyrazem ZAPAMIĘTAJ, UWAGA lub WARTO WIEDZIEĆ i elementem graficznym np. ikoną, zebrano w tabelach (np. Środki ochrony indywidualnej, Uzależnienie – objawy i skutki); kolorową czcionką wyróżniono nazwy, symbole itp. Na końcu niektórych rozdziałów i podrozdziałów podano PYTANIA I POLECENIA, zaś na końcu podręcznika zamieszczono: Wykaz podstawowych pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim, Bibliografię, Źródła ilustracji i fotografii.

Należy podkreślić, że recenzowany podręcznik, spełniający wymagania podstawy programowej kształcenia w zawodach w branży fryzjersko-kosmetycznej, napisany językiem zrozumiałym dla ucznia i wzbogacony rozbudowanym materiałem ilustracyjnym, umożliwia skuteczne przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

Małgorzata Koroś
nauczyciel-konsultant
Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ORE
e-mail: malgorzata.koros@ore.edu.pl

Dodaj komentarz