Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie najlepszą szkołą w branży mechanicznej

Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  w Sędziszowie i Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A zostali laureatami IV edycji konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” w branży mechanicznej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie jako szkoła kształcąca w zawodzie i podążająca za szybkimi zmianami na rynku pracy od początku swojego istnienia ściśle współpracuje z największym lokalnym pracodawcą w regionie – Fabryką Kotłów „SEFAKO” S.A – jednym z największych producentów kotłów energetycznych w Polsce. Jest to najpoważniejszy lokalny pracodawca w regionie dbający o należytą jakość, ciągłość oraz efektywność swoich procesów produkcyjnych. W związku z tym jest zainteresowany pozyskiwaniem wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych takich jak spawacze, ślusarze, monterzy, frezerzy czy operatorzy urządzeń technicznych.

Zakład ten posiada m.in. Certyfikat ISO-9001 oraz system zapewniania jakości produkcji spawalniczej DINEN 7290. W miarę możliwości zarówno szkoła, jak i fabryka wspierają się doświadczeniem zawodowym w zakresie kształcenia praktycznego i teoretycznego, aby zachować spójność pomiędzy wiedzą teoretyczną zdobywaną w szkole a praktyczną. Strony starają się realizować obowiązującą podstawę nauczania tak, aby była ona możliwie najlepiej powiązana z potrzebami rynku pracy, nie ograniczając ogólnego poziomu wykształcenia technicznego. Ponadto w porozumieniu z fabryką placówka systematycznie dostosowuje program nauczania w poszczególnych kwalifikacjach do potrzeb zawodowych związanych z profilem produkcyjnym zakładu. Wzajemna współpraca opiera się również na nieustannym przekazywaniu wiedzy o najnowszych osiągnięciach technicznych i technologicznych.

Uczniowie klas I-III kształcących w zawodzie technik mechanik odbywają raz w tygodniu (5 godzin) zajęcia praktyczne w znajdujących na terenie fabryki wyposażonych w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia warsztatach szkolnych. Młodzież pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli praktycznej nauki zawodu poznaje i doskonali praktyczne umiejętności z zakresu mechaniki, obróbki skrawaniem, obsługi urządzeń technicznych czy spawalnictwa. Wykorzystuje w praktyce wiedzę teoretyczną zdobytą w szkole oraz przygotowuje się do etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W ramach zajęć praktycznych nauczyciele – instruktorzy przeprowadzają na warsztatach szkolnych próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik mechanik (kwalifikacja M.20).

Warto zaznaczyć, iż Fabryka Kotłów nieustannie unowocześniania bazę dydaktyczną znajdujących się na terenie zakładu warsztatów szkolnych, uwzględniając najnowsze osiągnięcia techniczne i technologiczne. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, po trzyletnim przygotowaniu na zajęciach praktycznych – w drugim semestrze (maj) klasy trzeciej ma na terenie zakładu czterotygodniowe praktyki zawodowe pod kierunkiem specjalistów tam zatrudnionych. Młodzież odbywa praktyki według wcześniej ustalonego harmonogramu na różnych wydziałach. Kierownik kształcenia praktycznego, nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu w porozumieniu z zakładem pracy opracowali harmonogram zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych zapewniający rozwój edukacyjny i osobowy ucznia, realizując jednocześnie obowiązującą podstawę nauczania tak, aby była ona jak najlepiej powiązana z potrzebami rynku pracy, nie ograniczając ogólnego wykształcenia technicznego. Program zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych opracowano w taki sposób, aby realizowany był program kształcenia praktycznego uwzględniającego treści nauczania związane z przygotowaniem do realizacji zadań zawodowych, głównie w branży mechanicznej oraz w miarę możliwości starano się dostosować go do potrzeb zawodowych związanych z profilem Spółki. Podczas praktyki na terenie zakładu młodzi ludzie mają możliwość pracy przy bezpośredniej produkcji oraz przygotowują się, a następnie odbywają egzaminy na podstawowe uprawnienia spawalnicze metodami: TIG(141) – spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów aktywnych oraz MAG(135) – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych. Na terenie fabryki odbywa się również etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanik. Zakład nie tylko promuje ZSP poprzez popularyzację kształcenia zawodowego, ale również jest nieocenionym dla szkoły partnerem podczas realizacji działań wynikających z wymagań realizowanych projektów unijnych, a skierowanych do uczniów technikum naszej szkoły.

W okresie od 01.08.2013 roku do 30.10.2014 roku ZSP realizował Projekt „Chcesz dostać pracę – zdobądź dodatkowe kwalifikacje” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W ramach projektu m.in. utworzono nowoczesną pracownię kształcenia praktycznego – Pracownię CNC, w której odbywa się KURS OPERATORA CNC zorganizowany dla uczniów w formie zajęć dodatkowych z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w technologii programowania i obsługi systemów edukacyjnych EXPERT CNC. Dzięki pozyskanym funduszom w ramach praktyk udało się zorganizować i przeprowadzić kurs obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w technologii programowania i obsługi systemów edukacyjnych EXPERT CNC. Kurs przeprowadzany był w trzech etapach: zajęcia teoretyczne (pracownia), instruktaż praktyczny (pracownia) i praktyki u pracodawcy („SEFAKO” S.A).
Wieloletnią, efektywną współpracę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie z Fabryką Kotłów „SEFAKO” S.A przypieczętowało podpisane 10 marca 2014 roku porozumienie o współpracy dotyczące m.in. praktyk zawodowych oraz kształcenia praktycznego. W ramach porozumienia najlepsi absolwenci ZSP otrzymują trzymiesięczne płatne staże z możliwością zatrudnienia w Spółce. Wielu absolwentów pracuje w zakładzie nie tylko jako spawacze, ślusarze, monterzy czy operatorzy urządzeń technicznych, ale zajmuje również stanowiska kierownicze. Warto zaznaczyć, iż Główny Spawalnik Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A to również absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie.

Szkoła będzie nadal rozwijać się konsekwentnie, dynamicznie i mądrze. O skuteczności metody świadczy chociażby fakt, iż w roku 2015 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie znalazł się w siódemce szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego wyróżnionych przez ministra gospodarki za promowanie i realizację szkolnictwa zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami. 27 kwietnia 2015 roku Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A otrzymała statuetkę ministra gospodarki za efektywną współpracę z ZSP w Sędziszowie, zaś ZSP w Sędziszowie za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizację szkolnictwa zawodowego poprzez efektywną współpracę z fabryką. „SEFAKO” S.A otrzymało też Nagrodę Specjalnej Strefy Ekonomicznej „STARACHOWICE” S.A.

Efektywna, wieloletnia współpraca Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ze Spółką zaowocowała tym, iż w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2016 Technikum w ZSP w Sędziszowie uzyskało  prawo do posługiwania się Znakiem Jakości Brązowej Szkoły. Warto dodać, iż w Rankingu Egzaminów Zawodowych 2016 placówka znalazła się na 10. miejscu w kraju, zaś w Rankingu Techników kształcących w zawodzie technik mechanik 2016 szkoła uplasowała się się  na 9. miejscu w kraju. Z kolei  Rankingu Techników 2016 w województwie świętokrzyskim placówka znalazła się na 5. miejscu, a w powiecie jędrzejowskim na 1. miejscu.

Współpraca z zakładem pracy o profilach produkcyjnych tożsamych bądź zbliżonych do profili zawodowych, w jakich kształci szkoła jest jedną z najbardziej skutecznych metod zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia zawodowego, ponieważ zapewnia dobre przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych zawodowych i zwiększa ich szanse na rynku pracy. Motywuje również młodzież do wytrwałej pracy i osiągnięcia sukcesu. Zarówno ze względu na zajęcia praktyczne, jak również  praktyki w ramach których można zdobyć dodatkowe kwalifikacje, wpływa nie tylko na nabycie niezbędnych kwalifikacji zawodowych, ale również zwiększa szanse absolwenta szkoły na rynku pracy.

Agnieszka Koniarz
ZSP Sędziszów
fot. archiwum szkoły

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz