Wykorzystanie multimediów w zdalnym nauczaniu

Pojęcie multimediów odnosi się do systemów mogących przetwarzać różne typy danych w formie tekstu, dźwięku i grafiki oraz rozpowszechniać je za pomocą elektronicznego nośnika danych w rodzaju płyty CD, DVD lub platformy zdalnej edukacji. Platformy zdalnej edukacji posiadają wiele możliwości umieszczania materiałów multimedialnych, zarówno w formie plików uniwersalnych (dostępnych do edycji w wielu programach), jak również w formatach plików przygotowanych dla konkretnej platformy.

Multimedia w zdalnej edukacji stwarzają możliwość w następującym zakresie:

 • graficzna prezentacja materiału oraz uzupełnianie tekstu za pomocą plików multimedialnych,
 • wielokanałowe formy przekazywania treści (tekst, obraz, dźwięk, video),
 • interaktywny sposób przekazywania treści szkoleniowych (np. ćwiczenia interaktywne, gry),
 • symulowanie różnych zjawisk i sytuacji problemowych, nie ponosząc wysokich kosztów (reakcje chemiczne, doświadczenia fizyczne, symulacje wykresów funkcji, zjawiska przyrodnicze, budowa organizmów, symulatory jazdy),
 • przedstawianie sytuacji problemowych i prezentowanie rozwiązania w postaci kilku wariantów,
 • prowadzenie konwersacji (dialogu) ucznia z programem komputerowym.

Najbardziej popularne rodzaje materiałów multimedialnych:

 • pliki graficzne,
 • pliki dźwiękowe,
 • animacje i prezentacje,
 • filmy,
 • ćwiczenia i testy,
 • wirtualni przewodnicy (awatary).

Reasumując:

 • Współczesna młodzież funkcjonuje w kulturze obrazu, stąd pojawia się zapotrzebowanie na wiedzę podawaną w przystępnej formie,  dlatego multimedia stosowane w edukacji wpływają na zmianę sposobu kształcenia w taki sposób, aby uwzględnić potrzeby uczniów z tzw. „kultury obrazkowej”.
 • W nauczaniu z zastosowaniem multimediów uruchamia się różne formy przekazywania i odbierania informacji.
 • Multimedia wpływają na uatrakcyjnienie procesu uczenia się, w wyniku czego likwidują nudę i zwiększają zaangażowanie uczniów.
 • Zastosowanie grafiki komputerowej i elementów interakcyjnych w postaci ćwiczeń znacznie ułatwia zapamiętywanie informacji i zwiększa efektywność nauki.
 • Testy i ćwiczenia dają możliwość monitorowania pracy uczniów i ich aktywności, a jednocześnie mogą być dogodnym narzędziem samooceny ucznia.
 • Multimedia mogą być wykorzystywane na każdym poziomie kształcenia.
 • Istnieje możliwość wyboru różnych rodzajów multimediów w zależności od specyfiki przekazywanych treści (rodzaj kształcenia, przedmiot).
 • Narzędzia multimedialne należy dostosować do specyfiki grupy uczniów, biorąc pod uwagę ich wiek, poziom umiejętności obsługi komputera, itd.
 • Multimedia wpływają na indywidualizację kształcenia, gdyż udostępnienie różnych form przekazu treści daje możliwość wyboru przez każdego ucznia najbardziej dogodnych materiałów szkoleniowych oraz indywidualnego tempa i czasu nauki.
 • Materiały multimedialne umieszczone w szkoleniu powinny  być spójne z jego treścią oraz wynikać w założeń dydaktycznych.
 • Panuje opinia, że przewaga e-edukacji nad edukacją tradycyjną wynika w szczególności ze stosowania multimedialnych form przekazywania treści szkoleniowych, jednak należy pamiętać o tym, aby stosowanie multimediów było adekwatne od potrzeb i tematyki kursu.
 • Zastosowane technologie multimedialne pozwalają skutecznie i szybko rozwinąć lub udoskonalić umiejętności w zakresie znajomości języków obcych (czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, znajomość słownictwa, gramatyki i zasad pisowni), a dzięki nagraniom poprawnej wymowy słów i zwrotów wykonanych przez native speakerów uczeń ma możliwość poznania i wyćwiczenia prawidłowej wymowy.
 • W przypadku kursów produktowych, animacje i symulacje umieszczone w kursach ułatwiają szybkie nabycie umiejętności używania danego programu.
 • Połączenie multimedialnych form przekazywania treści z ćwiczeniami i testami sprawdzającymi spowoduje zwiększenie skuteczności nauczania na platformie zdalnej edukacji.
 • Zastosowanie multimediów związane jest z zasadą poglądowości, która postuluje usunięcie z procesu nauczania operowania słownictwem dotyczącym przedmiotu (lub zjawiska) przed jego poznaniem. Zasada ta wskazuje na konieczność zdobywania wiedzy poprzez bezpośrednie poznawanie rzeczy i zjawisk, przez ich bezpośrednie poznanie lub przez poznanie ich poprzez symulacje udostępnione na platformie.Olga Łodyga
  tekst pochodzi ze strony: http://www.kno.koweziu.edu.pl

Dodaj komentarz