Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy – VI edycja

31 marca 2017 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku odbył się finał VI Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy.

 

Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej ideą jest pogłębianie przez młodzież wiadomości i umiejętności niezbędnych dla zrozumienia mechanizmu funkcjonowania polskiego i europejskiego rynku pracy.

Cele ogólne VI edycji Olimpiady to m.in.:

1) innowacyjne podejście do zagadnień związanych z polskim i europejskim rynkiem pracy, realizowane poprzez

a) uzupełnienie realizowanego w szkołach ponadgimnazjalnych procesu kształcenia w zakresie problematyki krajowego i europejskiego rynku pracy,

b) doskonalenie umiejętności poruszania się na krajowym oraz europejskim rynku pracy, z uwzględnieniem zmienności i konkurencyjności tego rynku, w tym doskonalenie zdolności uczniów do podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,

c) propagowanie działań polegających na zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i finansowemu (m.in. aktywne formy poszukiwania pracy, mobilność zawodowa,

d) pogłębianie wiedzy nt. strefy euro.

2) popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o rynku pracy oraz systemach kształcenia zawodowego w różnych krajach,

3) rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wykraczającym poza ścisłe ramy programowe wiedzy o polskim i europejskim rynku pracy, zawodach, specjalnościach, poszukiwanych kwalifikacjach oraz kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy,

4) popularyzowanie wśród młodzieży metod ADR (Alternative Dispute Resolution) czyli alternatywnych metod rozstrzygania sporów (m.in.: mediacji, arbitrażu), którymi można posłużyć się przy ugodowym rozwiązywaniu problemów na linii pracodawca-pracownik.

Organizatorem VI Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy była Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy współpracy Biura Poselskiego Pani prof. Barbary Kudryckiej, Posła do Parlamentu Europejskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższej Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku, Podlaskiego Klubu Biznesu, Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Rozwoju Społecznego „Innovatione”.

VI Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy realizowana była przy wsparciu merytorycznym pracowników naukowych Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz Politechniki Białostockiej.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.:

 • Marek Aleksiejuk, Okręgowy Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku,
 • Krzysztof Ryczko, dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Białymstoku,
 • Jarosław Sadowski, Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku,
 • dr Mariusz Citkowski, Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. Studenckich,
 • Ryszard Iwaszkiewicz – Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu.

Honorowym Patronatem VI Edycję Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy objęli:

 • Maria Koc – wicemarszałek Senatu RP,
 • prof. dr hab. Barbara Kudrycka – poseł do Parlamentu Europejskiego,
 • Tadeusz Truskolaski – prezydent Białegostoku.

Olimpiada miała III etapy.

I etap szkolny odbył się 28 lutego 2017 roku. Uczniowie wypełniali test on-line składający się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Zgłosiło się do niego 50 szkół ponadgimnazjalnych (821 uczniów).

II etap olimpiady odbył się 14 marca 2017 r. Uczniowie znów wypełniali test składający się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Test rozwiązywało 331 uczniów z 45 szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Do etapu finałowego zakwalifikowanych zostało 100 uczniów z 24 szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w II etapie.

Etap finałowy VI Edycji Olimpiady odbył się 31 marca 2017 r. w siedzibie Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Część pierwszą etapu finałowego stanowił test składający się z 30 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru ocenianych 0-1 punkt za zadanie. Do rozwiązywania testu w I etapie finału przystąpiło 74 uczniów z 16 szkół.

Do części drugiej etapu finałowego zakwalifikowało się 20 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu. Finałowa dwudziestka odpowiadała ustnie na wylosowane pytania przed publicznością.

 

Zwycięzcami VI Edycji Olimpiady zostali uczniowie, którzy uzyskali najwyższą łączną notę z obu części etapu finałowego.

Pierwsze miejsce – Dariusz Ireneusz Pyzia – uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach

Drugie miejsce – Dorota Biełaga – uczennica Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku

Trzecie miejsce – Ewelina Kostecka – uczennica Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku.

 

Kolejne miejsca zajęli:

 1. Emilia Pierzchała – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach
 2. Magdalena Stankiewicz – Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku
 3. Izabela Zimniak – III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim
 4. Monika Kut – III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim
 5. Aleksandra Gromadzka – Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku
 6. Martyna Bołkanowicz – Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu
 7. Martyna Witoń – III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim
 8. Anna Laskowska – Zespół Szkół w Mszczonowie
 9. Ola Kasałka – III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim
 10. Joanna Lebiedzińska – Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku
 11. Paulina Jóźwińska – Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku
 12. Tadeusz Gibas – Zespół Szkół nr 3 w Wadowicach
 13. Klaudia Wyczałkowska – Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku
 14. Dawid Kwiatkowski – III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim
 15. Przemysław Florczak – Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku
 16. Mateusz Waszkiewicz – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach
 17. Anna Kozakiewicz – VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku.

Pani prof. dr hab. Barbara Kudrycka, poseł do Parlamentu Europejskiego, ufundowała dla trzech laureatów i opiekuna laureatów VI edycji Olimpiady wizytę studyjną w Parlamencie Europejskim oraz nagrody rzeczowe. Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku – 3 indeksy oraz zorganizował poczęstunek dla gości. Prezydent Miasta Białegostoku ufundował cenne nagrody rzeczowe dla uczestników finału. Okręgowy Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku, Podlaski Klub Biznesu ufundowali cenne upominki i gadżety.

 

Więcej na: http://www.pracownia.ckubialystok.pl
Galeria zdjęć na: http://www.pracownia.ckubialystok.pl

Dodaj komentarz