Technikum Hotelarskie w Iwoniczu-Zdroju najlepszą szkołą w obszarze turystyka i hotelarstwo

Technikum Hotelarskie w Iwoniczu-Zdroju zostało laureatem III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i KOWEZiU w obszarze turystyka i hotelarstwo.

Technikum Hotelarskie w Iwoniczu-Zdroju od początku istnienia funkcjonuje w strukturze Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, szkoły, która od ponad 50 lat kształci przyszłych adeptów zawodów usługowych. Szkoła reagując na zmieniający się rynek pracy na bieżąco dostosowuje ofertę edukacyjną a wraz z nią programy nauczania. W celu podniesienia jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego współpracuje z licznymi pracodawcami, kreując właściwy wizerunek szkoły zawodowej.

Szkoła kształci w zawodzie, który nazywany jest zawodem „wyuczonej gościnności”, gdzie najważniejsze znaczenie ma czynnik ludzki. Podejmujemy więc szereg działań zmierzających do przygotowania kreatywnych absolwentów, którzy odnajdą się na ciągle ewaluującym rynku pracy. Nauczanie odbywa się poprzez kształcenie teoretyczne oraz teoretyczno-praktyczne w szkolnych salach i pracowniach zawodowych. Profesjonalnemu przygotowaniu młodzieży do wejścia na rynek pracy służy prowadzenie kształcenia zawodowego praktycznego w oparciu o pracodawców. Dzięki współpracy szkoły z pracodawcami młodzi ludzie mogą zdobywać umiejętności i doświadczenie potrzebne do funkcjonowania w przedsiębiorstwie. Ważny jest też udział pracodawców w życiu szkoły, miedzy innymi poprzez inwestowanie w rozwój bazy dydaktycznej i proces doskonalenia kadry pedagogicznej.

Technikum Hotelarskie w Iwoniczu-Zdroju od początku istnienia współpracuje z licznymi IW11pracodawcami, zarówno w kraju, jak i za granicą. Najbardziej cenna jest współpraca z hotelami i restauracjami na rynku lokalnym, gdzie uczniowie mogą szkolić się w czasie roku szkolnego i wakacji na praktykach i zajęciach praktycznych, a następnie ubiegać się o pracę. Takim cennym i stałym partnerem dla technikum hotelarskiego jest Hotel Krosno-Nafta w Krośnie. Uzyskiwane obecnie efekty są rezultatem kilkudziesięcioletniej współpracy.

Uhonorowaniem tej wieloletniej i owocnej współpracy było uzyskanie, w obszarze turystyka i hotelarstwo, tytułu laureata Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i KOWEZiU.

Poniżej prezentujemy wybrane działania, które znalazły się w pracy konkursowej:

 1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły. Hotel przekazał sprzęt do klasopracowni hotelarskiej, z którego hotelarze korzystają podczas zajęć symulacyjnych, sporządzając faktury, obliczając różne wskaźniki, a także wykonując prace projektowe.
 2. Doskonalenie zawodowe kadry. Hotel organizował „Dni otwarte”, na które zaprosił naszą szkołę. Uczestniczący w nich nauczyciele hotelarstwa mieli okazję za pośrednictwem prezentacji multimedialnej poznać nowości techniczne i technologiczne zastosowane w hotelu w ramach modernizacji. Wzięli też udział w pokazach, m.in. baristycznym oraz savoir-vivre’u w działalności usługowej. Były to dla cenne warsztaty nie tylko z powodów zawodowych, ale również marketingowych.
  Hotel był też współorganizatorem konferencji „Zarządzanie własną marką w edukacji i biznesie”. W konferencji wzięła udział delegacja naszej szkoły. Uczestnictwo w takim szkoleniu dało nauczycielom możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy do kształtowania wizerunku hotelarza na lekcjach i w innych formach aktywności. Temat szkolenia zainspirował nauczycieli do zorganizowania podobnych warsztatów dla uczniów klas hotelarskich. Hotel współorganizując konferencję, stworzył możliwość budowania prawidłowego wizerunku hotelarza, niezbędnego w biznesie i działalności usługowej.

Podczas przygotowań do organizacji XII Naukowego Zjazdu PTU została zorganizowana wycieczka po Krośnie oraz do Bóbrki. Była ona praktyczną lekcją z zakresu turystyki, zarówno dla uczniów jak i nauczyciela, który wystąpił w roli pilota.

 1. Realizacja praktycznej nauki zawodu. Hotel od wielu lat przyjmuje młodzież z klas hotelarskich na praktyki zawodowe. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności pod fachowym okiem kadry hotelu. Warunki, jakie stwarza hotel, pozwalają uczniom na doskonalenie IW31praktyczne. Dbając o jak najlepsze przygotowanie zawodowe i dobry start na rynku pracy uczniów technikum hotelarskiego, szkoła podejmuje wiele różnych działań. Jednym z nich było zorganizowanie konferencji z udziałem pracodawców. Wśród obecnych nie zabrakło dyrektora hotelu, który aktywnie uczestniczył w każdym panelu konferencji. Zrodzone podczas konferencji pomysły zostały uwzględnione podczas opracowywania autorskiego programu dla technika hotelarstwa.
 2. Doskonalenie wiedzy i umiejętności uczniów. W ramach różnych form nauczania hotelarze uczestniczą często w wycieczkach zawodowych. Ich program obejmuje zwiedzanie różnych zakładów hotelarskich, obiektów uzdrowiskowych. Zdobyta podczas wycieczek wiedza świetnie uzupełnia teorię z lekcji oraz jest wykorzystywana do organizacji i pilotowania wycieczek dla uczniów z innych szkół. Uczniowie technikum hotelarskiego uczestniczyli też w organizowanych w ramach różnych projektów stażach krajowych m.in. w Hotelu Krosno Nafta. Odbywanie staży umożliwia uczniom szersze spojrzenie na zróżnicowanie poziomu i jakości bazy hotelarskiej, otwarcie na środowisko, nie tylko lokalne, a także stwarza możliwość dzielenia się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. Zdobyte podczas staży za granicą umiejętności uczniowie mogą wykorzystać podczas praktyk m.in. w Hotelu Krosno Nafta.
 3. Promocja współpracy (szkoła i pracodawca). Zespół ds. kontaktów z mediami, powołany w ZSGH, na bieżąco zamieszcza informacje z wszystkich wydarzeń szkolnych na stronie szkoły oraz przesyła materiały do gazet i innych portali.
 4. Inne formy współpracy:
 • XII Naukowy Zjazd PTU.
 • Obsługa gastronomiczna w Bóbrce podczas tego zjazduIW77
 • Targi Edukacyjne w Krośnie,
 • Festiwal Nauki organizowany przez PWSZ.
  Wśród wyżej wymienionych form na szczególną uwagę zasługuje obsługa hotelarska XII Naukowego Zjazdu PTU organizowanego w Krośnie. Dwudziestoosobowa grupa uczniów  z klas hotelarskich przez 3 dni sprawowała opiekę nad ponad 650-osobowa grupą uczestników zjazdu. Było to ogromne wyzwanie zarówno ze względu na rozmiar jak i międzynarodowy charakter tego przedsięwzięcia. O profesjonalizmie naszych hotelarzy świadczyły zarówno podziękowania, jak i referencje od organizatora z Warszawy.
  Zaprezentowane działania to przykład dobrych praktyk realizowanych przez technikum hotelarskie i pracodawcę. Inne działania podejmowane przez ZSGH w Iwoniczu-Zdroju przedstawiamy na naszej stronie internetowej www.zsgh.pl

  Agnieszka Topolska
  Barbara Korab-Giefert
  nauczyciele hotelarstwa

 

Dodaj komentarz