Projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” – postępy prac

Od stycznia 2016 w Ośrodku Rozwoju Edukacji realizowany jest projekt pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”.

 

Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.

W ramach I etapu projektu „Forum partnerów społecznych” zostały zmodyfikowane podstawy programowe dla 55 zawodów do których aktualnie opracowywane są plany i programy. Przykładowe plany i programy kształcenia dla 55 zawodów opracowywano na podstawie podpisanych w marcu 2017 r. rozporządzeń w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, podstawy programowej oraz  ramowych planów nauczania.

Przykładowe plany i programy opracowano dla:

 • pięcioletniego technikum;
 • branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej;
 • branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej;
 • szkoły policealnej.

Opracowane plany i programy do 55 zawodów uwzględniające zmodyfikowane podstawy programowe dyrektorzy szkół mogą wykorzystać, opracowując tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć w szkołach kształcących w tych zawodach.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dyrektorów zespół projektu zamieści przykładowe szkolne plany nauczania dla 4-letniego technikum oraz plany realizacji kształcenia zawodowego dla branżowej szkoły I stopnia (na podbudowie gimnazjum).

W następnych dwóch etapach projektu zostaną zmodyfikowane podstawy programowe do kolejnych zawodów (148). Po zmodyfikowaniu podstaw programowych uwzględniających rekomendacje pracodawców i ministerstw właściwych dla zawodu zostaną opracowane przykładowe plany i programy dla tych zawodów. Ponadto w projekcie zaplanowano opracowanie na podstawie zmodyfikowanych PPKZ suplementów do dyplomów i kwalifikacji oraz ścieżek rozwoju zawodowego.

Przewidziano przepisy przejściowe porządkujące sytuację prawną osób, które rozpoczęły kształcenie na podstawie przepisów dotychczas obowiązujących.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego będzie się stosować od roku szkolnego 2017/2018 w:
 • klasach I branżowej szkoły I stopnia;
 • klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum;
 • semestrach I szkoły policealnej

a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

Podstawa prawna: art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

 1. Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w dotychczasowych przepisach tj. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, będzie się stosować:a) w roku szkolnym 2017/2018:
 • w klasach II–III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia do czasu zakończenia kształcenia;
 • w klasach II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum;
 • w semestrach II-V szkoły policealnejb) w roku szkolnym 2018/2019:
 • w klasach III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum;
 • w semestrach IV i V szkoły policealnej;c) w roku szkolnym 2019/2020:
 • w klasach IV dotychczasowego czteroletniego technikum.

Podstawa prawna: art. 286 i art. 287 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

 

 1. Przepisy podpisanego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach będą stosowane:

1) od 1 września 2017 r. :

 • w klasach I branżowej szkoły I stopnia;
 • w klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum;
 • w semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

2) od 1 września 2019 r.:

 • w pięcioletnim technikum

3) od 1 września 2020 r.:

 • w branżowej szkole II stopnia.

Podstawa prawna: art. 276, 277 ust.1, 278, 279, 280, 282, ust. 1, 284, 285 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

 

Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe przed 1 września 2017 r. będą ją kontynuowali w oparciu o dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach, do czasu jego zakończenia tj. na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z późniejszymi zmianami.

Podstawa prawna: art. 282 ust.2, 283  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

 

 1. Podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół zacznie obowiązywać:

1) od 1 września 2017 r.:

 • w branżowej szkole I stopnia  dla uczniów będących absolwentami gimnazjum (załącznik 7);
 • w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, (załącznik nr 9);
 • w szkole policealnej (począwszy od semestru I szkoły policealnej); (załącznik nr 12, 17, 18);

2) od 1 września 2019 r.:

 • w pięcioletnim technikum (załącznik nr 5);
 • w branżowej szkole I stopnia dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych (załącznik 8);

3) od 1 września 2020 r.:

 • w branżowej szkole II stopnia (załącznik nr 10);

4) od 1 września 2022 r.:

 • w branżowej szkole II stopnia dla uczniów będących absolwentami branżowej szkoły I stopnia na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej (załącznik nr 11)

Podstawa prawna: art. 291 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Nowe ramowe plany nauczania określają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, opracuje tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.

Dotychczasowe ramowe plany nauczania w szkołach publicznych prowadzących kształcenie zawodowe stosuje się do czasu zakończenia kształcenia:

1) w dotychczasowym czteroletnim technikum;

2) w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia;

3) w roku szkolnym 2017/2018 w semestrach II–V szkoły policealnej;

4) w roku szkolnym 2018/2019 w semestrach IV i V szkoły policealnej.

 

Podstawa prawna: art. 291 ust. 2 ,3, 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

 

Dodaj komentarz