Jak policzyć swoje wynagrodzenie netto?

W Internecie dostępne są gotowe kalkulatory wynagrodzeń, które ułatwiają obliczenie płacy w ujęciu netto, czyli na rękę. Co ciekawe, nie wszyscy pracujący zdają sobie sprawę z tego jaka część ich wynagrodzenia brutto jest przeznaczana na różnego rodzaju składki. To ile wynoszą poszczególne składki odprowadzane z naszego wynagrodzenia może być ważne jeżeli chcemy sprawdzić, czy pracodawca opłaca je w prawidłowej wysokości.

Pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki
Warto zaznaczyć, że wynagrodzenie brutto to nie jedyny koszt ponoszony przez pracodawcę w związku z naszym wynagrodzeniem. Poniższa tabela przedstawia składki opłacane przez pracownika, potrącane z jego wynagrodzenia brutto oraz te, które są ponoszone przez pracodawcę z jego kieszeni. Zatrudniony odprowadza składkę na ubezpieczenie emerytalne (9,76%), rentowe (1,5%), chorobowe (2,45%) oraz ubezpieczenie zdrowotne (9%). Składki te są odejmowane od wynagrodzenia brutto, tak więc teoretycznie opłaca je pracownik, natomiast w praktyce obowiązek obliczenia wysokości i terminowego odprowadzenia składek leży po stronie zatrudniającego. Co miesiąc przedsiębiorstwo odprowadza również składki nie ujęte w wynagrodzeniu brutto. Są to składki na ubezpieczenie emerytalne zatrudnionego (9,76%), ubezpieczenie rentowe (6,5%) oraz w zależności od rodzaju prowadzonej działalności pracodawca płaci od 0,67% do 3,6% na ubezpieczenie wypadkowe. Stopę procentową składki wypadkowej dla poszczególnych grup działalności ustala się w zależności od kategorii ryzyka ustalonej dla tej grupy. Na przykład, wysokość ubezpieczenia wypadkowego przy produkcji urządzeń elektrycznych wynosi 1,47%, a w górnictwie ropy naftowej i gazu ziemnego 3,6% – co oznacza, że ten rodzaj działalności wiąże się z najwyższym ryzykiem. Pracodawca odprowadza również składki na Fundusz Pracy (2,45%), którego głównym celem jest łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa i promocja zatrudnienia. Następnym funduszem poza ubezpieczeniowym, na który są odprowadzane składki przez zatrudniającego jest Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1%). Jest to państwowy fundusz celowy będący instytucją gwarancyjną, która ma chronić wszelkie roszczenia pracownicze, w przypadku gdy dany pracodawca staje się niewypłacalny.

Zestawienie składek (na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe) obowiązujących w 2016 roku wraz ze sposobem ich finansowania

składka wysokość składki finansowana przez:
pracodawcę pracownika
ubezpieczenia społeczne:
– emerytalne 19,52% 9,76% 9,76%
– rentowe 8% 6,50% 1,50%
– chorobowe 2,45% 2,45%
– wypadkowe 0,67 – 3,6% 0,67-3,6%
ubezpieczenie zdrowotne 9% 9%
fundusze pozaubezpieczeniowe:
– Fundusz Pracy (FP) 2,45% 2,45%
– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) 0,10% 0,10%

Źródło: opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie ZUS

 

Przykład 1.1. Obliczenie wynagrodzenia netto
Założenia – pracownik pracuje w tej samej miejscowości, w której mieszka. (Jest to istotna informacja, ponieważ koszt uzyskania przychodu osoby mieszkającej i pracującej w tej samej miejscowości wynosi 111,25 PLN, natomiast gdyby pracownik musiał dojeżdżać do innej miejscowości wówczas koszt uzyskania przychodu wyniósłby 139,06 PLN miesięcznie). Kwota wolna od podatku w ujęciu miesięcznym wynosi 46,33 PLN. Pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie obowiązujące w 2016 roku – 1 850 PLN brutto.

Obliczenie składek kosztów pracownika i jego dochodu netto dla minimalnego wynagrodzenia całkowitego w Polsce w 2016 roku (w PLN)

pozycja składnik wynagrodzenia formuła wartość danej pozycji w PLN
1 wynagrodzenie brutto 1850,00
2 składki na ubezpieczenie społeczne, w tym: a+b+c 253,64
a emerytalna 9,76%*1 180,56
b rentowa 1,5%*1 27,75
c chorobowa 2,45%*1 45,33
3 podstawa wymiaru składki zdrowotnej 1-2 1596,36
używana do obliczenia pozycji IV i V
4 składka zdrowotna 9%*3 143,67
5 składka zdrowotna do odliczenia od podatku 7,5%*3 123,72
6 miesięczne koszty uzyskania przychodu 111,25
7 podstawa obliczenia zaliczki na PIT (należy zaokrąglić do pełnych PLN) 1-2-6 1485,11
8 kwota wolna od podatku 46,33
9 zaliczka na PIT (należy zaokrąglić do pełnych PLN) 18%*7-5-8 97,00
10 wynagrodzenie netto 1-2-4-9 1355,69

Źródło: na podstawie wynagrodzenia.pl/kalkulator.php

Okazuje się zatem, że wynagrodzenie netto w wysokości 1 355,69 PLN stanowi 73,28% wynagrodzenia brutto. Pozostałe 26,72% jest potrącane na składki oraz na zaliczkę na rzecz podatku dochodowego.

Rozkład kosztów pracownika (w %)

13wykres_1

Źródło: na podstawie wynagrodzenia.pl/kalkulator.php

 

Przykład 1.2. Obliczenie kosztów poniesionych przez pracodawcę
Założenie: ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,8%.

Obliczenie całkowitych kosztów pracodawcy dla minimalnego wynagrodzenia całkowitego w Polsce w 2016 roku (w PLN)

pozycja składnik wynagrodzenia stawka % wartość w PLN
1 wynagrodzenie brutto 1850,00
2 składki na ubezpieczenie
a emerytalne 9,76% 180,56
b rentowe 6,50% 120,25
c wypadkowe 1,80% 33,30
3 Fundusz Pracy 2,45% 45,33
4 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10% 1,85
5 całkowite koszty pracodawcy 2231,29

 

Źródło: na podstawie wynagrodzenia.pl/kalkulator.php

Oznacza to, że pracownik, który otrzymuje na rękę wynagrodzenie w wysokości 1 355,69 PLN stanowi dla pracodawcy koszt w wysokości 2 231,29 PLN. We wszystkich kosztach związanych z wynagrodzeniem, płaca brutto stanowi 82,9% kosztów. Łącznie, zarówno z wynagrodzenia brutto pracownika jak i z własnej kieszeni, pracodawca który zatrudnia osobę w oparciu o umowę o pracę za wynagrodzenie minimalne odprowadza do właściwych urzędów 875,6 PLN.

Wykres 2. Rozkład kosztów pracodawcy (w %)

4wykres_2

Źródło: na podstawie wynagrodzenia.pl/kalkulator.php

Wielu pracowników nie zdaje sobie sprawy jakie są łączne korzyści z ich pracy. Dlatego coraz więcej firm chce pokazać, że co miesięczne wynagrodzenie netto nie jest jedyną wartością jaką osiąga pracownik. Idąc za przykładem zachodnich organizacji, w polskich firmach zaczyna wprowadzać się Total Rewards Statement, czyli Model Łącznych Korzyści z Pracy. Jest to spersonalizowany raport wysyłany do pracownika, który informuje o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia, odprowadzanych składek oraz otrzymywanych benefitów. Na wykresie 3. przedstawiona została struktura połączonych opłat pracodawcy i pracownika w całkowitych kosztach pracy.

Rozkład całkowitych kosztów pracy dla minimalnego wynagrodzenia krajowego brutto (1 850 PLN, w %)*

4wykres_3

Źródło: na podstawie wynagrodzenia.pl/kalkulator.php
*czyli dla całkowitych kosztów pracy równych 2 231,29 PLN
Jak wynika z powyższych obliczeń, wynagrodzenie które pracownik otrzymuje „na rękę” stanowi jedynie 60,76% tego co przedsiębiorca musi zapłacić za jego pracę.

źródło: wynagrodzenia.pl
Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń

 

Dodaj komentarz